Re'een nama miira akkamii qabutti dhiyaatti?

Re'oota Image copyright Christian Nawroth
Goodayyaa suuraa Bakka qorannichi itti gaggeeffame UK

Qorattootni akka jedhanitti Re'een nama fuula ifaa qabutti jalqaba dhiyaatti.

Bineeldotni baay'een miira namootaa dubbisuu fi beekuu danda'u kan jedhus qorannoon kun ifoomseera.

Gareen qorannnoo kanaa akkanaan mirkaneessan. Jalqaba suuraa nama tokkoo Re'ee tokkotti agarsiisan.

Suuraa inni tokko baay'ee aaree kan ka'ee fi suuraa inni lammaffan ammoo fuula gammachuu qabuun suuraa ka'edha.

Suuraaleen lamaan garuu kanuma nama tokkooti.

Re'een qorannoo irratti gaggeesan kun suuraa isa fuula ifaan ka'eett ariifattee siiqxe, itti dhiyaatte.

Qorannichis miiraa fi haala namootni keessa jiran kan dubbisuu danda'an, bineeldota waggaa dheeraaf namoota waliin jiraatan kan akka Saree fi Fardaa qofa mitii jedha.

Kanaaf bineeldotni nyaataaf horsiifaman kan akka re'eefaas miiraa fuula namootaa irraa mul'atu dubbisuu danda'u jedha.

Qorannoon kun UK, Kent keessatti kan gaggefame yoo tahu, miiltoon qorannoo kanaa Dr Alan McElligot Yuunvarsiitii [Queen Mary ] irraa suuraa lama 1.3M wal irraa fageessanii kaa'uun qorataa turuu himan.

Gumaa Ijaa gurguddaa

Akka qorannoo kanaatti Re'een osoo nama aarii qabu adda baasuu hin jalqabiin jalqaba nama fuula ifaatti dhiyaachuu fi ilaaluu filatti.

Akkasumas funyaan isheetiin yeroo dheeraaf fuulaa fi haala nama fuula ifaa qabuu itti dhiyaachuun qoratti, adda baasti.

Kun sirrii kan tahu suuraa nama fuula gammadaa ykn ifaa qabuu karaa mirgashee yoo keessedha.

Karaa bitaa keenyaan Re'een kun lamaansaayyuu hin filattu.

Sababni kanaa jedhu qorattotni kunniin, tarii Re'een akkuma bineeldota tokko tokkoo sammuushee gara tokkoo qofa odeeffannoo dedebisuu fi qorachuuf kan gargaaramtu tahuu danda'a.

Sammuunshee inni gara bitaa miirota gaarii fi gammachiisoo tahan irratti xiyyeefachuuf, inni gara mirgaa immoo nama miira fi fuula aarii qabu ofirraa ittisuuf kan oolu tahuu danda'a jedhan.

Dr Mc Elligot qorannoon kun haala akkamiin bineeldotatti akka dhiyaachuu dandeenyu irratti bu'aa guddaa qaba . Sababni isaas bineeldotni miira namootaa hubachuu waan danda'aniif jedheera.

Miilton qorannichaa gara biraan Nataliyaa Albukuweerkuu Yuunivarsiitii Sao Polo Braazil irraa kanaan dura miira namootaa hubachuu akka danda'an dandeettii guddaan Saree fi Farda irratti mul'ataa ture.

kan re'ootaa beekamuu baatus qorannoon kun haala akkamiin bineeldotatti dhiyaachuu akka qabnu irratti karaa kan nuuf saaqedha jedhe.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata