Daandiin Qilleensaa Imireetis xiyyaara foddaa hin qabne hojjete

xiyyara Imireetis Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Fuulduratti foddaan xiyyara imaltootaarraa dhabamsiisamu danda'a

Daandiin qilleensaa Emireetis xiyyaara haaraa hedduu mijataa fi kan foddaa ittiin imaltootni ala ilaalan hin qabne hojjechuu ibse.

Imaltootni xiyyara keessa taa'anii karaa foddaa ala ilaaluu irra wantoota alaa mul'atan kaameeraadhaan ilaalaa akka deeman kan taasisu akka tahes himaniiru.

Daandiin qilleensichaa gara fuulduraatti xiyyara irraa foddaa hanbisnee akka inni kana caalaa salphatu gochuun ni danda'ama jedhe.

Pirezedaantiin daandii qillensaa Imireetis Sir Tim Kilaarki suuraaleen karaa kaameeraa ammayyaa'aa kana mul'atan isa ijaan gara bakkee ilaallee daawwannu caalaa mijatoodha jedhan.

Foddaan virtual window jedhame kun xiyyaara haaraa Boeing 777-300 jedhamu gara fuuldura isaa keessatti argama.

Kaayyoon kanaa inni xumuraas xiyyaarota foddaa hin qabne oomishuufidha jedhan pirezdaantichi.

Mee yaadimee qaama xiyaarichaa osoo foddaa hin qabaatiin garuu yeroo ol seentu keessaan foddaa ittiin bakkee daawwatu kan qabu jedhan pirezedaantichi.

Amma qaama xiyyaraa guutuu imaltoota baachuu danda'u hanqina tokko kan hin qabne tokko qabnas jedhan.

xiyyarichi saffisa guddaan balali'uu kan danda'uu fi fageenya dheeraa yoo deemes boba'aa xiqqaa kan fayyadamu tahuus himaniiru.

Dhimma nageenya imaltootaa

Yoo dhimmi ykn rakkoo ariifachiisaan uumame gareen balaliistotaa waan alaan jiru arguu qabu jedhu ogeessii nageenya Ayiveeshinii kiraanfiildi Yuunivarsiitii pirofeesar Giraam Biraatwaayit.

keessumaa yeroo balaa tasaa ariifatanii xiyyaricha keessaa bahuuf alaan waanta tahaa jiru arguun baay'ee barbaachisaa dha jedhan.

Hordoftootni imalaa ykn balalii yeroo balaa tasaa fakkeenyaaf akka balaa abiddaa osoo galma ykn cufaa xiyyarichaa bananii bahaa hin jedhiin dura alaan ilaaluu qabu jedhan .

Kanaaf beekamtii nageenya balalii kennuun hojii salphaa taha jedhee hin yaadus jedhan.

Haa tahu malee Ejensiin Ayiveeshinii nageenya balalii Awurooppaa karaa foddaa keessaan hojjetamee nageenya balalii mirkaneessuuf wanta rakkoo tahuu danda'u hin argine jedhe.

Piroofeesar Biraatwaayit rakkoo guddaa kan tahuu danda'u haala imaltootni xiyyaricha itti fudhatani dha jedhu.

Balaliinsa qillensarraa namoota baay'eef yaaddoo waan taheef jedhu.

Bakka bu'aa hin qabu

Ogeessi Ayiveeshinii Joon Stiriiklaandi xiyyara foddaa hin qabne qaabaachuun keenya boca xiyyarichaaf illee hiika guddaa kan qabu dha jedhan.

Tarkaanfiin kun boba'aa qusachuuf gargaara, yoo qaamni xiyyarichaa bakka buufame kun foddaa isa duraanii caalaa kan salphatu tahe jedhan.

Ulfaatinni qaama xiyyara kamiyyuu yoo xiqqaate boba'aa qusachuuf ni gargaara.

Akka koottis qaama xiyyarittii alaan maal akka fakkattu ilaaluun barbaada jedherra. Dabalataan kka koottis foddaan ammaa hojjetame kun dorgomaa hin qabu waan bakka buufamu miti, tarkaanfii gaariidha jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata