Saamu'eel Eetoon: Dursaa taphatootaa Kaameeruun daandiirra jiraachaa tureef waadaa gale

Saamu'eel Eeto'o Fils (bitaa) fi Noorbert Owoona (mirga) Image copyright Samuel Eto'o Fils/Steve Djouguela
Goodayyaa suuraa Taphatoota ciccimoo Kaameeruun lamaan duraanii Eetoo fi Owoonaa

Dursaan taphatootaa Kaameeruun duraanii Nobert Owona waggoota lamaaf mana jireenyaa malee jiraate.

Eetoon fiilmii dookimetarii seenaa taphataa garee biyyaalessaa kaameeruun duraanii kana ibsu karaa Televezhinii arguun deemee dubbise.

Noobert manguddoo waggaa 67 yoo tahu waggta lamaaf mana jireenyaa dhabee daandiirra jiraataa tureera. Kana boodas gara hospitaalaatti fudhatamuun yaalii baqaqsanii yaaluu akka argatu taasifamaa jira.

Taphataan kun garee biyyaalessaa kaameeruuniif dursaa taphatootaa tahee haa tajaajilu malee waan nyaatee buluu fi mana keessa jiraatu garuu akka hin qabne himeera.

Eetoon yeroo hospitaala deemee isa daawwate doolaara 1000 harkatti kenneefii mana jireenyaa haaraas yeroo dhiyootti isaaf kennuuf waadaa galeeraaf.

Taphataan sarara duraa Baarseloonaa fi Chelsii Etoon amma kilebii Qatar sports jedhamuuf taphachaa jira.

Image copyright Samuel Eto'o Fils/Steve Djouguela
Goodayyaa suuraa Eetoon yeroo gara Qataritti imalaa yeroo turedha dhagahee daawwachuu kan deeme

Erga haati warraasaa fi ijoolleensaa lamaan du'anii nama isa gargaaru tokkollee akka dhabee fi haala ulfaataa keessa akka tures himeera.

dabalataan deegarsa yaalii fi maallaqaa argachuuf ministera mootummaa garagaraaf xalayaa barreessus deebii tokkollee akka hin argannes himeera.

Erga sagantaan seenaa jireenyasaa ibsu karaa foddaa televizhinii darbee booda Giifti -Dureen Kaameeruun Chaantaal Biyaa sagantaa deegarsa walitti qabuu qindeessuu jalqabdeetti.

Gara hospitaalaa geeffamuun dhibee isa mudate irraa akka yaalamuus taasisaa iru.

Taphataan kun dhibee laaffachuu maashaalee naannoo mar'ummaanii jiran irraa kan ka'e bobbaa qabachuun itti ulfaata.

Dabalataan ammoo yeroo taphataa ture miidhama miilasaa irra gaheen amma akka deemuullee hin dandeenyee fi dhukkubbii guddaan itti dhagahamu himeera.

Yeroo Ulfaataa taphatoota duriif

Fraans Waancaa Addunyaarratti Afrikaa bakka buutii?

Yeroo seenaa jireenyasaa dubbataa ture Owoonaan, yaadannoo kubbaa miilaasaa keessaa yeroo pirezedaantiin Kaameeruun duraanii Amaaduu Ahiijoo bakka taa'uu fiigee bahuun dirree keessatti isa hammatee gammachuusaa ibse irra deebiin arguun hawwa jedhe.

Kun bara 1972 waancaa Afrikaa Kaameeruun Zaayer ykn DRC 5-2'n mo'attee sadarkaa sadaffaan xumurte irratti yoo tahu taphataan kun galchii lama yommuu lakkofsisudha pirezedaantichi bakka taa'anii ka'anii fiiganii dirree kan seenan.

Osoo pirezedaantichi lubbuun jira tahee rakkoo akkasiif hin saaxilamu tures jedheera.

Taphataan biraa Jooseef Kamgaa jedhamus kan Owonaa waan bahee mul'ateef malee taphatoota akkasii baay'ee jireenyisaanii akka malee gadi bu'e jiru jedhe.

Jooseef bara 1982 Speenitti waancaa Adunyaarratti hirmaachuun taphataa tureera.

Akkaadaamiin Kubba miilaa Kaameeruun taphatoota buleeyyii kannen leenjisuun carraa leenjisummaa ykn hoggansaa akka argataniif hojii jalqabee jira.

Odeessa kana irratti dabalata

Naannawaa BBC