Beenishaangul: ''Walitti bu'iinsa Daalattiitin namootni 13 lubbuu dhaban''

Magaalaan Daalattii Asoosaa fi Mandii gidduutti argamti
Ibsa waa'ee suuraa,

Magaalaan Daalattii Asoosaa fi Mandii gidduutti argamti

Naannoo Beenishaangul Aanaa Odaa Bildigiluu magaalaa Daalattiitti walitti bu'insa dhalateen lubbuun namoota 13 darbe.

Walitti bu'insa Magaalaa kanatti uumameen, lubbuun darbuu kan BBC tti himan - Obbo Kumarraa Bakaree, Godina Wallagga Lixaatti Bulchaa Aanaa Mana Sibuuti.

Hanga ammaatti kan ijaan argan namoonni 13 lubbuunsaanii darbuu bulchaan kun dubbatu.

Kanneen keessaas 11 Oromoo fi kanneen hafan lama ammoo saba Bartaa keessaati jedhaniiru Obbo Kumaan.

Jiraataan magaalaa Daalattii Obbo Dabalaa Tujjubaa kun haaraa miti jedhu.

''Dubbichi dubbii nama dhuunfaa miti. Olaantummaa saba Oromoo irratti taasifamaa jirudha,'' jechuun BBC'tti dubbataniiru.

Jiraataan magaalaa Mandii dhimmi kana quba qaban, Obbo Charinnat Gammachuu, haala dubbiin ka'e akkana jechuun dubbatu.

''Jalqaba mucaa durbaa Oromoo tokko ajjeesani. Sana booda ummanni Oromoo birmate. Hidhattoonni Bartaa immoo ummata rukutani,'' Jedhan.

Hospitaala Mandii irraa Dr. Lalisaa Haayiluun akka dubbatanitti immoo wanta sukkanessaatu raawwate.

''Baay'inaan waan qara qabun miidhaman. Kan waan eeboo fakkaatun kan waraanaman jiru,'' jechuun BBC'tti himaniiru.

Dabalataanis, xiyyaan kan waraanaman akkasumas eeboodhaan kan waraanaman akka jiran namoonni ijaan argan ni dubbatu.

Rakkoo kana tasgabbeessuuf ammallee raayyaa waraanaa fi poolisii federaalaa waliin hojjechaa akka jiran bulchaan aanichaa nutti himaniiru.

Ka'umsi rakkoo kanaas nama lamatu walitti bu'uun eegalame kan jedhan bulchaan kun, 'isaan dura garuu lafa maasiitti qonnaan bulaa Oromoo tokko meeshaan rukutamee, amma yoonaatti namni kun waan hin qabamneef, uummanni soda qabu ibsachaa ture,'' jedhu.

Kanumarraa ka'uun walitti bu'insi namoota lama gidduutti uumamee, xumurarratti gara waan hin barbaadamnetti cehe jedhu.

Raayyaa waraanaa fi poolisii federaalaaf waamicha akka godhanii fi qaamoleen nageenyaa kunniinis waamicha isaanii dhagahuun akka iddoo sanatti argaman dubbataniiru.

Rakkoo jiru hanga danda'ametti xiqqeessuun haalicha tasgabbeesuuf yaalii guddaan godhamuus BBC'tti himaniiru.

Hoggantoota bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuuz dubbisuuf yaaliin taasifne hin milkoofne.