Taphata cimaa FIFA: Mohaammad Saalaan Baalon d'Oriif kaadhimame

MO Saalaa , Roonalddo fi Modriich

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Mo Saalaa , Roonalddo fi Modriich badhaasa Baloon D'Or morkatu

Taphataan Internashinaalaa Masirii Mohaammad Saalaan badhaasa taphataa cimaa FIFA bara kanaaf Liyonel Meesii caaluun sadii keessa galeera.

Saalaan Taphataa Riyaal Maadrid duraanii fi Juuvantas Kiristaanoo Roonaaldoo fi waancaa Adunyaa irratti gahumsa guddaa kan agarsiise Luukaa Moodiriich waliin morkata.

Roonaaldoo fi Moodiriich waancaa shaampiyoonsi liigii kan injifatan yoo tahu, Saalaan gahumsa guddaan Liiverpuul waancaa Shaampiyoonsi liigii Awurooppaa xumuraaf akka dhaqabu taasiseera.

Saalaan taphataa Afrikaa sadaffaa badhaasa kanaaf tarree namoota sadii keessaa galedha.

Pirezedaantiin Laayibeeriyaa ammaa fi taphataan PSG fi Moonaakoo duraanii Joorji Wihaan bara 1995 yeroo jalqabaaf tahataa Arikarraa mo'ate tahe.

Waggasaattis akkasuma filannoo taphatoota sadii keessa galee ture. booda Saamu'eel Eetoon bara 2005 sadaffaa tahuun xumure.

Haa tahu malee badhaasichi taphataa cimaa Adunyaa bara kanaa jedhamuun beekama ture.

Liyonel Mesiin fi Roonaaldoon badhaasicha yeroo shan shaniif injifatanis bara kana Meesiin taphatoota sadii kannen waliin morkachuu hin dandeenye.

Mesiin Baarseloonaa waliin waancaa Laaligaa mo'atus Waancaa Adunyaa irratti milkaa'uu hin dandeenye.

Lukaa Moodirich waanacaa shaampiyoonsi liigii Awurooppaa Riyaal Maadrid waliin mo'achuun Waancaa Addunyaa irrattis biyyasaa Kirooshiyaa xumura waancaaf geesisuuf shoora olaanaa baheera.

Dabalataan Moodiriich torban darbe Roonaaldoo fi Saalaa caaluun badhaasa taphataa cimaa Waldaa Kubba miilaa Awurooppaan kennamu fudhateera.

Mohaammad Saalaan waancaa Adunyaarratti miidhamarra turee booda taphatti deebi'us Masiriin rammaddii jalqabaa keessaa darbuu hin dandeenye.

Ta'us waggoota 30 booda galchii Masir Waancaa Adunyaaf dabarsite lakkofsiseera.

Akkasumas waggaa tokko keessatti Roomaa irraa erga Liverpuulitti makamee galchiiwwan 44 lakkofsisuun gahumsa olaanaa agarsiiseera.

Leenjisaa cimaa bara kanaafis, leenjisaan garee biyyaalessaa Kirooshiyaa Zilatkoo Daalich, Dideer Diishoo leenjisaa Faransaay, fi leenjisaan Riyaal Maadrid duraanii Ziinadiin Ziidaan badhaasichaaf morkatu.