Arbi hedduu Botiswaanaa lafa kunuunsa taasifamuuf dhihootti ajjeefame

Ijoollee arbaa kununsi taasifamaafi jiru

Madda suuraa, Elephants Without Borders

Ibsa waa'ee suuraa,

Ijoollee Arbaa maatiin irraa ajjeefamani kununsi taasifamaafi jiru

Naannoo bakka kunuunsa bineensota bosonaa Botiswaanaa biratti arbi lakkoofsaan 90'tti siqu du'ee argame.

Gareen 'Elephants Without Borders' qorannaa xiyyaaraan taasisu akka jedhetti hammi arbaa ajjeefamee Afrikaa keessatti isa guddaadha.

Lakkoofsi kuni waraanni adamsitoota arbaa hordofu erga mootummaa biyyattiitin waraana hiike booda kan dhufedha.

Botiswaanaan arba 130,000 qabdi. Kanaan, biyyi itti qixxaatu hin jiru. Haa ta'u malee, adamsitoonni daangaa ce'un badii geessisu.

Saayintistin waa'ee kanaa gadi-fageenyaan qoratan 87 ajjeefaman keessaa hedduun isaanii torban muraasa keessatti ilkaan isaaniif jecha ajjeefamani jedhu.

Madda suuraa, Elephants Without Borders

Ibsa waa'ee suuraa,

Arbi hedduun Botiswaanaatti ajjeefaman ilkaan irraa fuudhatameera

Dabalataanis, warseessi (rhino) 5 ji'a sadii keessatti ajjeefamuu himu.

''Baay'een rifadhe. Hammi arba ajjeefame seenaa keessatti hanga dubbisees ta'e ijaan arge baay'ee ni caala,'' jedhan Elephants Without Borders' irraa Dr Maayik Chees.

Lakkoofsi arba ajjeefamee kuni tokko sadaffaa waggoota 10 darban lakkoofsa arba Afrikaatti ajjeefamen ni qixxaata.

Arbi ajjeefaman kunneen lafa kunuunsa arbaa 'Okavango Delta Wildlife Sanctuary' jedhamuufi turistoota addunyaa hawwatu dhihootti argame.