Waldhabdee Naannoo Amaaraa Godina Oromoo Dawwaa caffaatti dhalateen 4 du'an

Naannoo Amaaraatti Godina Addaa Oromoo

Naannoo Amaaraa Godina Addaa Oromoo Aanaa Dawwaa Caffaatti waldhabdee dhalateen lubbuun namoota afur darbe.

''Gareen waraana hidhate humnoota nageenyaa waliin walitti bu'e,'' jedhan bulchaan godinichaa Obbo Ahmad Hasan.

''Kaayyoon namoota kanaa jijjiirama sirnaa akka ta'e wanti agarsiisu ni jira,'' jedhaniiru.

Gareen bulchaan godinichaa hidhateera jedhan gaafa Jimaataa gara galgalaa magaalaa xiqqaa Aanaa Dawwaa Caffaa, magaalaa xiqqoo Waladdee jedhamtutti humnoota mootummaa waliin dhukaasaa ture.

Gaafa Sambataa immoo bulchaa ganda Doodho jedhamu ajjeesuu isaaniifi namoonni lama biroo garee hidhate keessaa du'u isaanii BBC'tti himaniiru.

''Kan ajaa'ibummoo warri yeroo darbe dhiifamaan gadhiifaman keessa jiru,'' jechuun gareen hidhate keessa kan dhiheenya dhiifamaan hiikaman akka jiran himu qondaalitichi.

Ka'umsi namoota kanaa Aanaa Harxummaa Fursee ta'uu himu.

Namoota kana godhan keessaa 12 to'annoo jala seenuu isaanii hogganaan kuni ni himu.

Jiraataan magaalaa Kamisee maqaan isaanii akka dhokatu fedhan immoo humna waraana mootummaa bakkasitti arguu isaanii BBC'tti himaniiru.