Kondomiin keeniyaatti saal qunnamtiin ala faayidaa biraaf oola

Kondomiin keeniyaatti saal qunnamtiin ala faayidaa biraaf oola

Kiyyeesitootni qurxummii keeniyaatti yeroo galaana seenan bilbila isaanii fudhatanii deemuuf Kondomii gargaaramu.

Kunis bishaan bilbila isaanii akka hin seennee fi achumaanis rakkoon yoo jiraate maamilootasaanii qunnamuuf itti gargaaramu.

Keessumaa yeroo dhahi galaanaa ka'u akka bishaan hin seenne ittisaaf.