Haadhummaa: Haadha nama ka'uuf dhabuun dhaabbattee harma hoosisuuf dirqamte

Keet Hichans, baabura irratti harma utuu hoosistuu
Ibsa waa'ee suuraa,

Namni barcuma isheef gadhiisu waan dhibeef haadhi ijollee lamaa Keet Hichans, dhaabbatee harma hoosisuuf dirqamteetti.

Namni tessuuma isheef gadhiisu waan dhibeef dhaabbatee mucaashee harma hoosisuuf akka dirqamte haadhi kun ni dubbatti.

Dubartiin Keet Hichans jedhamtu kunis Kibxata saatii namni hedduun hojirraa ba'uutti Landanirraa gara mana ishee Wikfordittii galaa turte.

Deemsa ishee daqiiqaa 35 guutuu yeroo isheen mucaashee ji'a jahaa Chaarlii hoosiftu utuu arganii namu isheef teessoo gad hindhiifneef.

Haarmee kunis, barreessituu inteetii kan taateefi daa'ima waggaa sadiis kan qabdu, nama rakkatu yeroo arganitti namootni 'gaarumma akka itti agarsiisaniif' gorsitetti.

Feesbuukiifi Inistaagiraami irratti, barcumaaf gaafachuu yoo dandessuuyyuu, gafachuun garuu akka ishee irra hin jiraannee aariin barreesiteetti.

"Adduunyaa akkamii keessa jirra, kan haadhi baabura geejjibaa deemaa jiru irratti daa'ima ji'a ja'aa, kiloo 9 ta'ee fi dhidhitatuu dhaabbattee yeroo harma hosiiftu?" jette barressite.

"Harma hoosisuuf rakkachaa turuukoo qofa miti dubbiinsaa, garuu haadha daa'ima battee dhaabbatuuf namni barcuma gadhiisu tokko dhibuu isaati. Gaafachuun narra hin jiraatu."