MM Abiy Ahimad: "DhDUO'n falaasama haaraan dhufaa jira"

Yaa'ii OPDO

'Yaada mo'ataa injifannoo caalmaaf' dhaadannoo jedhuun yaa'iin 9ffaa Dhaabbata Diimokiraatawaa Uummata Oromoo (DhDUO) magaalaa Jimmaatti eegalee jira.

Baniinsa kora kanaa irratti haasawa kan godhan MM fi dura taa'aan DhDUO Dr. Abiy Ahimad, dhaabni isaanii falaasama haaraa saba Oromoo fi Itoophiyaa bira taree Gaanfa Afriikaaf tolu qabatee yeroo dhiyootti as baha jedhan.

Falaasamni haaraan dhabi isaanii qabatee bahu maal akka tahe garuu hin dubbanne.

"DhDUO'n maqaa, yaadaafi hoggantoota haaraa qabsoo saba Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'aniin as baha" jedhan.

"Tokkummaa fi Ilaalcha mo'ataa"

Qabsoon Oromoon waggooota dheeraaf taasisaa ture sababa lamaaf milkaa'uu dhabe jedhan.

Uummanni Oromoo bakka gara garaatti wal qooduufi tokkummaa jabaa qabaachuu dhabuun isa tokko.

''Wal qooduun mo'amuu dha, kanaaf tokkummaatu Oromoof wayya" jedhan.

"Oromoon yoo tokkoome biyya keenyarra darbee Gaanfa Afrikaa ijaruu humna danda'u qaba" jedhan.

Gama biraan ilaalchaa fi yaada mo'ataa dhabuun Oromoo, milkoomina dhabuu qabsoo isaaf gufuu ta'ee tureera jedhan.

"Oromoon lafa nagaan jirutti ilaaf ilaameedhan mari'atee, lafa nagaan hin jirretti ilmaan isaa leenjisee waraanatti gala malee boo'icha hin beeku" jedhan.

Duudhaafi aadaa ganamaa Oromummaa dagachuun rakkoof nu saaxileera kan jedhan MM Abiy, "Oromoon ni hammata malee hin ajjeesu" jedhan.

Oromoon akka sabaattis ta'e akka biyyaatti saboota biroo waliin tokkummaa cimsatee adeemuu qaba jedhan.

Dhaabni isaanii gahumsa olaanaa irra akka jiru kan dubbatan Dr. Abiy, "waraana miidiyaa, diinagdee, kan dirree waraanaa fi bifa kamiinuu kan dhufuu gochaan beekna waan taheef diinonni keenya yeroo lama yaaduu qabu" jedhan.

Ergaa paartilee siyaasaa Oromoof dabarsaniin "karaa nagaa uummanni yoo isin filate daqiiqaa tokkoof aangoo irra turuuf fedha hin qabnu" jedhan.

"Injifannoo amma argame duubatti deebisuuf diina waliin dhaabattu yoo ta'e garuu diina irraa gargar baasnee isin hin ilaallu" jedhan.

"Duulli nurratti banamee jira"

Pirezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas qabsoon Oromoo boqonnaa tokkummaa barbaadu irra gaheera jedhan.

Obbo Lammaan amma isa kanaan duraa yerootti gamtoomnee xiiqiin hojjechuu qabnurra dha jedhan.

Paartileen mormitootaa baddaa fi gammoojjii keessatti bilisummaa uummataaf hojjechaa turanis akka qabsoon keenya hin milkoofne kan godhe tokkummaa dhabuu keenya jedhan.

Paartilee mormitootaa waliinis wal gaareffachuurra, wal waraanuurra fi wal komachuurra walitti dhufne milkaa'ina qabsoo uummata Oromoof gumaachuu qabna jedhan.

"Milkaa'ina amma dhufeef Oromoon gatii guddaa kaffalus maqaa keenya balleessuu fi qabsoo keenya gufachiisuuf duulli nurratti banamee jira" jedhan.

Kanaafis uummata keenya tajaajiluuf harka wal qabachuu barbaachisa jedhan.

Oromoon itti gaafatamummaa dachaaa waan qabuuf ofirra darbuun akka biyyaatti gumaacha gochuu qabas jedhaniiru.