''Haadha manaa qarshii''beektuu?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Ijoolleen dubaraa liqii maatii baasuuf jecha nama qarshii liqeesseefitti gurguramu

Naayijeeriyaatti shammarran umurii malee liqii maatii irraa baasuuf jecha akka haadha manaatti gurguramu.

Kaan ammoo hojii humnaa hojjetu. nama akaakayyuu tahuufiitti akka haadha manaatti kennamti.

Darara guddaanis isaan irra gaha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan