"Injifannoo dhiigaan arganne, dhiigaan tikfanna" - MM Abiy Ahimad

Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiy Ahimad

Paartii Dimokiraatawaa Oromoo 'ODP' hoggansa jaarraan 21ffaa barbaadu kennuu akka danda'utti of ijaaree yaa'ii isaa xumuruu dura taa'aan paartichaa Dr. Abiy Ahimad himan.

Kanaaf jechas paartichi maqaa, asxaa, dambii ittiin bulmaataa, hoggansa, ilaalchafi caaseffama isaa jijjiireera jedhan.

"Paartichi hoggantoota dargaggeeyyii haaraa kan barataniifi gahumsa hoggansaa cimaa qaban fuulduratti fiduun Itoophiyaa of fuulduratti tarkaanfachiisuuf of qopheessee jira" jedhan.

Dargaggootni yeroo rakkoo kan dhiiga ofii dhangalaasan, kan dhagaa darbatan qofa osoo hin taane kan hoggansa kennuu danda'anidha kan jedhan Dr. Abiy paartileen biroos kanarraa barumsa akka fudhatan abdanna jedhan.

Jaarmiyaaleen siyaasaa "Qeerroon du'uu qofa osoo hin taane hogganuu akka danda'u agarsiisuu qabu" jedhan.

Oromoon akkuma aadaa isaa Itoophiyaa ijaaruuf itti gaafatamummaa akka qabuufi sanas hojii qabatamaan akka agarsiisu irratti waliigallee jirra jedhan Dr. Abiy.

"Rakkoolee Oromiyaa keessattis ta'e sadarkaa biyyaatti uumaman kamuu bu'uura seeraafi abshaalummaan furree jijjiirama eegalle fuulduratti oofna malee gonkumaa booddeetti hin deebinu" jedhan.

Injifannoon qabsoo yeroo dheeraan arganne kun yaalii xixiqqoon akka boodatti deebi'u hin hayyamnu jedhaniiru.

"Injifannoo kana dhiigaan arganne, dhiigaan tikfanna" jedhan.

Akka kanaan dura Lij Iyyaasuu, Dargii fi bara 1983/84 ADWUI'n yaalee jalaa fashale, imalli diimokiraasii amma eegalle kan fashalu miti jedhan.

Sochii uummattoota biyyattii walitti buusuun gama miidiyaan dabalatee adeemaa jirus balaaleffatanii jiru.

Yaa'iin paartichaa kun gocha manguddoonni Gaamoo dhiyeenya kana raawwatan ni dinqisiifatas jedhan.

Osoo nama hin ajjeesiin injifachuun akka danda'amu fakkeenya guddaa ta'as jedhaniiru.

Dhaabbileen miseensota ADWUI afran kora mataa isaanii erga taa'anii booda yaa'iin ADWUI itti fufa.