Addi Bilisa Baasaa Tigiraay yaa'ii isaa 13ffaa gaggeeffataa jira

Hirmaattota Yaa'ii Adda Bilisa Baasaa Tigiraay
Goodayyaa suuraa Hirmaattota Yaa'ii Adda Bilisa Baasaa Tigiraay

Adda Bilisa Baasaa Tigiraay (TPLF) yaa'ii isaa 13ffaa dhaadannoo "Uummattummaan Eenya Bu'uura Cimina Keenyaafi Milkaa'ina Keenyaati" jedhuun Maqaleetti ta'uutti jira.

Yaa'icha irratti bakka bu'oonni paartilee obbolaafi miseensonni paartilee mormitootaas argamaniiru.

Akkasumas bakka bu'oonni Komunisti Paartii Chaayinaas haffeeraman irratti argamaniiru.

Paartilee miseensa ADWUI ta'an keessaa Oromoo Dimokiraatik Paartiin (ODP)'n kora isaa 9ffaa torban darbe Jimmatti mata-duree "Yaada Mo'ataa Injifannoo Caalmaaf" jedhuun gaggeeffateen maqaa, hasxaafi faaruu isaa jijjiiruurra darbee seera ittiin bulmaataafi sagantaa siyaasaa haaraa haaromsachuun xumure.

Goodayyaa suuraa Yaa'ii Adda Bilisa Baasaa Tigiraay kanarratti bakka bu'oonni miseensota paartii Komunistii Chaayinaa argamaniiru

Koree giddu-galeessaafi hoji-raawwachiiftuu harki caalaan dargaggoota jalaan dhufan kan filate yommuu ta'u oggantoota buleeyyiifi warra hundeessanillee kabajaa gaggeessuun xumure.

Sochiin Dimokiraatawaa Saba Amaaraa (ANDM) ammoo dhaadannoo "Jijjiiramicha itti Fufsiisuun Faayidaa Saba Amaaraafi Tokkummaa Dimokiraasummaaf" jedhuun Fulbaana 17, 2011 irraa eegalee gaggeeffata.

Haaluma walfakkaatuun, Sochiin Dimokiraatawaa Uummatoota Kibbaa dhaadannoo "Tokkummaa Sabootaa Jijjiirama Waan hundaaf!" jedhuun Fulbaana 18, 2011 irraa kaasanii gaggeeffachuuf jiru.

Yaa'iin 11ffaa ADWUI'n ammoo Fulbaana 23-25, 2011 magaalaa Hawwaasaati dhaadannoo "Dimokiraasii Misoomawaan Haaromsa Itoophiyaa haa Dhugoomsinu!" jedhuun gaggeeffamuuf jira.

Odeessa kana irratti dabalata