Shanan deessuu
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Haadha deessee guyyaa shan geesseef sirna addaa taasifamu

Oromiyaa bakka garagaraatti dubartiin deessee guyyaa shanaffaatti sirna addaatiin qaamashee ni dhiqatti.

Qoricha aadaa baala adda addaarraa qopheessuun dhiqachuun ishee deessuu sana akka jabeessu hawwan ni dubbatu. Hanga guyyaa 40 geessuttis kununsi isheef taasifamu itti fufa.

Aadaan Godina Jimmaa maal akka fakkaatu BBC'n hordofeera.

Viidiyoon: Yaadataa Birhaanuu fi Habtaamuu Xibabuutiin.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan