Raashiyaa: Rookeetiin gara hawaatti imala eegalte fashalte

Qabee bakka fashale ergama Yooyuuz irraa, Onkolooleessa 11, 2018 Image copyright Reuters

Qondaalotni Raashiyaa sababa fashaluu imala rokeetii kanaa kan ta'e kufaatii qaama rokeetii furguggeessu ykn 'booster' mudate qorataa jiru.

Rokeetittii keessa kan turan, kosmonootii Raashiyaa Aleksiy Oychinin fi astiroonootii Ameerikaa Niik Heegi fayyaan isaanii haala gaariirra jira jedhu qindaalonni.

Ogeeyyiin imalli isaanii jalaa fashale kun lameen ergama ji'a jahaaf gara Buufata Hawaa Idil-addunyaa imalaa turan.

Kaapsulii ykn kutaan astironotni keessa taa'an kan yeroo balaa rokeetii irraa foxxoqxu buufata rokeetiin irraa furguggifamte Bayikanoor jedhamu Kaazaakistaan keessatti argamu irraa km 400 fagaattee deebitee qubatte.

Maaltu ta'e?

Rokeetiin kun furguggifamtee hanga sakandii 90 jalqabaatti rakkoon hin turre, san booda dhaabbanni qorannoo hawaa Ameerikaa NASAn rokeetittiin rakkoo akka qabdu gabaase.

Vidiyoo kallattiin ittiin hordofaa turan irrattis astironotni achi keessa turan humna guddaan wayita raafaman mul'ate.

Balaliinsa sakandiiwwan 114 booda, sirna yeroo balaa tolfameen kaapsuliin ogeeyyiin keessa turan rokeetii irraa foxxoqxe.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Bakka itti qubatanitti wayita deeggarsi kennamuuf

Battalumatti lubbu baraartonni NASA fi Eejansii hawaa Raashiyaa garasitti imalanii ogeeyyii lamaan baraaranii jiru.

Suuraan astironootota lamaanis yeroosuma gadi dhiifame.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Niik Heegi (B) fi Aleksiy Ovchinin

Rakkoo akkasii kanaan dura mudatee beekaa?

Waggoota dhiyoo as kufaatii teeknikaa sagantaa hawaa Raashiyaa mudataa jiru heddumataa jira, erga bara 2010 as rakkoowwan 13 mudataniiru.

Ergamni gara hawaa yeroo mara rakkoo teeknikaa hin dhabu, ta'us miidhamni namarra gahe baay'ee muraasa:

  • 2003: Astironotni Kolombiyaa torba rakkoo xiyyaar-samiin isaanii wayita gara dacheetti deebi'u isaan mudateen du'aniiru.
  • 1986: Haaluma wal fakkaatuun xiyyaar-samiin 'Challenger' jedhamtu cabde astironootonni torba du'an.
  • 1971: Ogeeyyiin sadi rokeetii Soyuz 11 jedhamtu keessaa qilleensi yaa'ee dhumee qilleesa dhabanii du'an. Erga qubatanii booda reeffa isaaniitu argame.
  • 1967: Rokeetiin Soyuz 1 kosmonootii waliin walitti buutee namni tokko du'eera.
  • 1967: Ogeeyyiin sadi rokeetii Apollo 1 jedhamtu keessa ture rokeetii isaaniitti abiddi qabatee du'an.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata