Kutaan bulchiinsa Waashington seera adabbii du'aa hambiste

Mallattoo warri adabbii du'aa morman itti fayyadaman Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Kutaan bulchiinsa Waashington seera adabbii du'aa hambiste

Manni murtii olaanaa kutaa bulchiinsa Waashington, seerri adabbii du'aa kuni karaa sirrii hin taanen hojiirra oolaa turuu waan ibseefi seerichi akka hafu murtaa'e.

Washington, kutaalee bulshiinsa USA keessaa kanneen seerichi akka hojiirra hin oolle dhorkan 20ffaa taateetti.

Carraa kanaanis kibba dhiha bulchiisa Washingtonitti namootni saddeet du'aan adabamuuf murtaa'ee ture gara hidhaa umrii guutuutti jijiirameefii jira.

Bara darbe keessa qofa USA keessatti namoonni 23 du'aan adabamaniiru.

Washington garuu erga bara 2010tii adabbii du'aa kana hojiitti hin hiikne.

Abbootiin seeraa Washington qorannoo namoonni gurraachi warra adii caalaa harka 4.5 seera kanaan adabamu jechuun seerichi hojirra akka hin oollef mormaniiru.

Hojiirra olmaan seerichaaa loogummaa sanyii waan qabuufis akka hafuuf murtaa'e.

USA'tti bakka buutuun Amnesty International Kiristinaa Root, seerri adabbii du'aa kutaa Washington kessatti akka hojiirra hin oolle murtaa'un oduu gammachiisaa, warra seericha mormaa turaniifis injifannoo ta'uu hima.

Gama biraatin gartuun adabbiin du'aa jiraachuu qaba jedhanii hafuu seericha mormanis jiru.

Seerri kun namoota yakka ciccimoo hojjetan adabuuf barbaachisaadha serichi jiraachuu qaba jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata