Oggantoota addunyaa keenyaa: Eelan Jonsanii hanga Saahilawarqi Zawudeetti

Saahlworqi Zawudee

Madda suuraa, Anadolu Agency

Itoophiyaan seenaa keessatti yeroo jalaqabaatiif pirezidaantii dubartii argattee jirti.

Kana malees miseensoota kaabiinee 20 motummaa Dr Abiy keessaa 10 dubartootaan qabameera. Kunis torban darban keessa mataduree haasaa ta'ee ture.

Torban kana ammoo Ambaasadar Saalaworqi Zawudee pirezidaantii biyyattii taasisuun muuduun biyyoota adduunyaa mara dinqisiisu danda'eera.

Itoophiyaa keessatti aangoon ministira mummee kan pirezidaantii kan caalu yoo ta'eyyuu, wayita ammaa kanatti aangoo olaanaa qabachuun afriikaa keessatti kan Saalaworqiin morku hinjiru.

Pirezidaantii Laayibeeriyaa kan turan Eelan Jonsan Sarliif ardii Afriikaa keessatti aangoo olaanaa qabachuun biyya isaanii waggoota dheeraaf oggananiiru.

Haa ta'u malee xabataa kubbaa miilaa beekamaa Jorjii Wiihaadhaaf karaa nagaatiin eeddoo gadhiisuun nagaa qabeessuummaa isaanii mirkanneessaniiru.

Dilimaa Yoseef kan biyya Biraazilis maqaan isaanii malaammaltummaan waamamus akkasuma kanneen maqaan isaanii ka'u keessaayi.

Akka gabaasa AFP'tti, wayita ammaa kanattis dubartoonni 17 ta'aniitu sadarkaa pirezidaantummaa ykn ministira mummetiin addunyaa kanarratti biyya bulchaa jira.

Pirezidaantii haarawaan Saahilaworqiis galmee kanatti dabalamuun lakkoofsa oggantoota dubartoota addunyaa gara 18tti ol guddisaniiru.

Oggantoota biyyoota guddatanii keessayis kan ministirri mummee Jarman Angelaa Merkil fi kan Inglizii Terezaa Meyi ni argamu.

Oggantoota addunyaa keenya qabduu keessaayis kanneen 10 aangoo murte dabarsu kan qaban yoo ta'u, kunis dhibbeentaa 5.6 akka haguguu himama.

Madda suuraa, Paul Morigi

Hooggantoonni biyyootaa dubartoota ta'an yeroo ammaa aangoorra jiran kunoo isaan kana:

 • Teerezaa Meey - Ministira Muummee Biriteen, 2016 irraa eegalee
 • Shayik Haasinaa- Ministira Muummee Baangilaadash, 2009 irraa eegalee.
 • Kiristii Kaalijuleed - Pireezidaantii Istooniyaa, 2016 irraa eegalee
 • Kaatrin Jaakobisdootir - Ministira Muummee Ayislaand, 2017 irraa eegalee.
 • Daaliyaa Giribaawuskaayit - Pireezidaantii Luuteeniyaa, 2009 irraa eegalee
 • Meerii-Luuwii Koleeyroo Pireekaa - Pireezidaantii Maaltaa, 2014 irraa eegalee
 • Hildaa Heeyin - Pireezidaantii Odolawwan Maarshaal, 2016 irraa eegalee
 • Saaraa Kugoongeelwaa - Ministira Muummee Naamibiyaa, 2015 irraa eegalee
 • Biidiyaa Baandaarii - Pireezidantii Neeppaal, 2015 irraa eegalee
 • Jaasindaa Ardarin - Ministira Muummee Niiwuzilaand, 2017 irraa eegalee
 • Ernaa Soolbarg - Ministira Muummee Noorweey, 2013 irraa eegalee
 • Marsadiis Araawoz - Ministira Muummee Peeruu, 2017 irraa eegalee
 • Viyyorikaa Daansilaa - Ministira Muummee Romaaniyaa, 2018 irraa eegalee
 • Aanaa Biraanbich - Ministira Muummee Sarbiyaa, 2017 irraa eegalee
 • Saay Ing-ween - Pireezidantii Taayiwaan, 2016 irraa eegalee

Afaan Amaaraa, Ingiliizii, fi Faransaay akka dansaa dubbachuu kan beekan Pireezidant Saahilaworq, aangoo gadhiisuu pireezidantii duraanii Mulaatuu Tashoomaa booda aangootti dhufan.

Itoophiyaatti aangoon pireezidantii murtaa'aa ta'us, jijjiirama biyyattii keessatti argamaa jiru keessa pireezidantiin haaraan kun shoora olaanaa taphatu jedhamee eegama.

Itoophiyaa fi Riwaandaan Afriikaa keessaa lakkoofsa dubartootaa kaabinee keessaan dursaa kan jiran yommuu ta'u, pireezidantiin filachuun ammo Itoophiyaan dursaa jirti.

Gara fuuladuraatti dubartoota aangoo murteessuu qaban hedduu arginaa laata?