Akkatti hiriyaa haaraa argatan

Hiriyyoota wal-hamatanii wal qubatti qabaa fuula qoosaatiin kaameeraa ilaalan

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Hiriyyaa gaarii qabaachuun madda gammachuu tahuu danda'a

Ijoolleef hojii yeroo hundaati - hiriyyaa godhachuu irratti dandeettii uumamaa qabu.

Haa ta'u malee akka ga'eessa tokkotti hamma ''hiriyyaa walii taanuu?'' jedhanii gaafachuu salphaa miti.

Ga'eessoti baayyeen kophummaa/qofummaa himatu. Biriteen qofatti namooti miiliyoona 24 tahan qofummaa 'akka malee' tiin rakkatu jedha waajirri istaatistikii biyyattii.

Akkas tahuu qaba jettuu? Hiriyyaa haaraa aragachuu yoo feetan qabxiiwwan armaan gadii isin fayyadu.

1. Garee/kilabatti makami

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Hiriyyaa qabaachuu dhabuun hanga tamboo xuuxuu nama miidha

Garee waan ati jaallattu raawwatan keessa makamuun namoota haaraa argachuufi hiriyyaallee argachuuf karaa gaarii dha.

Ijaa waan wal-isin fakkeessurratti wal argitaniif dhimma biraatiinis wal-fakkaachuu dandeessu.

Waan haaraa yaaluuf hin sodaatiin: Maaliif tekwaandoo hin tahu yookinimmoo fakkii kaasuu dandeettii kee argachuu dandeessa achumaan namoota wajjinis firummaan sitti dhagahama taha.

2. Tola ooltummaa

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Namootaaf tola ooluun malattiin dandeettii kennitanii fudhattanii dha.

Dhimma waa'een kanaa na dhiba jetturratti tola ooltummaan hirmaachuun namoota beektuufihin beekne wajjin wal arguuf mala gaarii dha.

Namoota argattu gaariifi arjaa dha jettee yaaduu qabda-kuni waan gaarii ittiin hiriyyaa ittiin argatani dha.

3. Bilbila gaafadhu

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Iddoo hin yaadamnetti hiriyyaa argachuu dandeessu carraa of jala hin dabarsiinaa

Nama lafa cidhaatti yookiin lafa ispoortiitti argattu deemii lakkoofsa bilbilaa yookiin imeeyilii isaanii gaafadhu- kana jechuun dirqama bilbiluufii qabdu jechuu miti.

Waan ariifate fakkaachuu danda'a garuu isaaniin argachuun akka si gammachiise ergaa sarara tokkoo bilbila isaanitti ergiif.

Dhugaatii, deemsa lafoo yookiin lafa do'iin jiru ilaaluu affeeri.

Michoomni hin milkaa'u taha garuu eenyutu beeka hiriyyee jireenyaa carraa itti argattu tahuu mala.

4. Tole jedhi

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Namni tabba bahuu dandeessa jedhee yaadee beeku jira?

Namni sitti dhiyaachuu barbaadu irbaata yoo si affeereefi tikeetii tiyaatira yoo siif kenne tole jedhiin.

Waan nama dhiphisu sitti tahuu danda'a - waan baramerraa adda waan taheef- garuu waa aragchuu yoo baateyyuu waan dhabdu hin qabdu.

Kana hundarra waan gochuu yoo waa gochuu dadhabdellee, jila wayii irratti affeeramuu akka feetu ofii keef mirkaneeffadhu.

5. Didamuu hin sodaatiin

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Jabbileenuu hiriyaa qabu

Namni hiriyyoomfachuu feete hundi sitti dhiyaata jechuu miti garuu namni fedhii hin qabu jettee yoo dhiiste garuu eessayyuu si hin geessu.

Jagnoomi. Amantii qabaadhu.

Nama tokko itti dhiyaachuu feetaa, yoo isaan didan waanti gadi dhufu hin jiru.

Siif hin tahan ta'a, iddoo biraa namni hiriyyaa siif tahuu danda'u guute.

6. Namoota iddoo hojii kee hiriyyoomfadhu

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Yeroo tokko tokko hiriyyaa aragchuuf badaa fagaachuun sirraa hin eegamu

Namoonni baayyeen maatii isaanii caalaa namoota wajjin hojjetan wajjin yeroo dheeraa dabarsu. Hiriyyaa yoo tahan maal nama dhibaree?

Nama wajjin hojjettu waliin haasa'i eenyutu beeka namoota walii tahuu dandeessu.

Dhugaatii hojii yoo affeeramte-tole jedhi -yookinimmoo namoota si wajjin hojjetan keessaa tokko yeroo laaqanaattii buna affeeri.

Iddoo tessurraa gadi bahuun salphaatti haasaa akka jalqabdu si taasisa, kanumaan hiriyyoota hojiirraa gara hiriyyoota jireenyaatti ce'uu dandeessu.

7. Sakkatta'aa tahi/gaafadhu

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Dhaggeeffachuun hanguma odeessuu waan gaarii dha.

Waa'ee kee odeessuu ni qaanfatta taanaan, namoota wa'ee isaanii gaafadhu- baayyeen keenyi waa'ee mataa keenyaa odeessuu ni jaallanna.

Namoota garaa qulqulluun yoo dhaggeefatte, lammata yoo isaan aragitu waan isaan dubbatan yoo yaadachiiste ati nama hiriyyummaaf barbaadamu keessati.

8. Namaa qaqqabi

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Hiriyyaan dhugaa yeroo gaddaas yeroo gammachuus kan si faana jiru dha.

Guyyaa dhalootaa yaadatanii kennaa namaa kennuu hiriyyummaa waan jabeessu keessaati.

Garuu hiriyyummaa kee kan mirkaneessitu gaafa rakkooti.

Hiriyyaa gaafa rakkoo tahi. Qaqqabiif.

Yoo hiriyyaan kee dhukkubsate/tte waan nyaatamu geessiif yookiin hospitaala dhaqadhuun. Oolmaan xixiqqoo akkasii hiriyyaa gaarii akka taate agarsiisa.

9. Sammuu nagaa qabeessa tahe qabaadhu

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Namaa hiriyyaa koo taha jettee hin yaadne waliin hiriyyaa tahuu dandeessa.

Hiriyyaan bifaafi boca kamiinuu dhufuu danda'a- kiiloo 17 yookiin 70, nama yookiin adurree ykn saree, muuziqaa yookiin tiyaatira.

Waanti faallaa wal-harkisa waan jedhu hin dagatiin, waan dura argiteen namatti hin faradiin. Namootaaf carraa kenni.

Namoota jalqaba argitee faarri isaanii sitti toluu dide boodarra michoomte yaadadhu.

10. Yeroo kenni

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Hiriyyummaa guddachuuf yeroo barbaada.

Silaa namni halkan tokkoon hiriyyaa isa akkamii tahuu hin danda'u.

Waliin guddachuuf yeroo kenni- yeroo keessa amantii argatta.

Waaanti guddaa hiriyyaaf gochuu dandeessutti amani.

Ofiif gaarii yaadi. Of kunuunsi.