Ijoolleen lafa jala torban lamaaf turan tapha Maan Yunaayitid daawwatan

Garee kubbaa miilaa ijoollee maqaan isaa Waayildi Booyis

Madda suuraa, AFP

Ijoolleen gareen kubbaa miilaa saafelaa biyya Taayilaandi lafa jalatti lolaan ulaan ittiin ba'an cufachuun torban lamaaf garaa lafaa keessa tura qalbii addunyaa hawwachaa turuun isaanii ni yaadatama.

Wallaansoo cimaan booda lubbuun kan ba'an ijoolleen kun tapha Maanchester Yunaayitid daawwachaa jiru.

Ijoolleen lafa jalatti awwaalamanii turan kun hawwii kubbaa miilaan milkaa'uu qabaniin ture kan leenjisaa isaanii waliin holqa lafa jalaattti danqamanii turan.

Gareen kubbaa miilaa ijoollee kun gara dirree Maanchester Yunaayitid, Ooldi Tiraafoordiin dhufanii daawwachuun isaanii hamilee isaanii cimsuurra darbee kan mullata isaanii ittiin qajeelfatanillee ni ta'a.

Ijoolleen kuniif leenjisaan isaanii ji'a Adoolessaa keessa akka addunyaatti hedduu haasa'amaa tureera.

Haata'u malee gammachuun isaanii guutuu ta'uuf hin dandeenye sababiin isaas du'aatiin abbaa qabeenyaa kilaba kubbaa miilaa Leester nama rifachiisee ture.