Balaa helikooptaraan abbaan qabeenyaa Leestar Siitii du'an

Vichai Srivaddhanaprabha

Madda suuraa, PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Dureessi Taayilaand Vichai Srivaddhanaprabha gaartuu Leestar bara 2010tti bitan

Isteediyeemii gaartuu Leester alaatti helikooptarri isaa yemmuu kufee caccabetti abbaan qabeenya Leestar du'uu isaa mirkaanaa'ee.

Vichai Srivaddhanaprabha, hojjeetoota isaanii lamaan, balaliisa helikooptarichaa fi imalaan tokkoo balaa Sanbata qaqqabeeen namoota ajjeefamanidha.

Isteediyeemi Kiing Paawar (King Power) irraa akka ka'een helikooptarichii akkaa malee erga ofirraa nannaa'ee, kufee ibiddaa qabachuu isaa namootni ijaan argan dubbatan.

Abaaboon yaadannoo kumaan lakkaa'amaniifi uffaaanan mormaa gartuuchaa isteediyeemichaan ala kaa'amaniru.

Akka poolisii Leestershaayaritti namootni balaa kanaan du'an:

  • Abbaa qabeenyaa Leestar, Vichai Srivaddhanaprabha
  • Hojjeetoota isaa lamaan, Nursaaraa Suknamaay fi Kavepoorn Punpaare
  • Balaliisaa Eerik Iswaafar fi jaalallee isaa Izaabellaa Roozaa Lechowiiz

Madda suuraa, Polish Embassy UK / Facebook / Instagram

Ibsa waa'ee suuraa,

(Bitaa gara mirgaatti) Izaabellaa Roozaa Lechowiiz, Eerik Iswaafar, Kavepoorn Punpaare fi Nursaaraa Suknamaay balaa kanaan du'an

Eerik Iswaafar muuxannoo helikooptaraafi xiyyaaraa balaliisuu waggaa 20 olii qaba ture.

Eerik Iswaafarifi jaallaleen isaa Izaabellaa Roozaa Lechowiiz ogeessoota balaliisuu yeroo ta'an, Aadde Izaabellaa Pooland irraa gara Biriteenitti bara 1997 adeemte jiraachuu eegalte.

Dureessi Taayilaand Vichai Srivaddhanaprabha umurii 60, nama bultoo qabaniifi abbaa ijoollee afuriiti.

Gaartuu Leestar Ciitii bara 2010 paawundii miiliyoona 39 era bitanii booda gartuun kun bara 2016 Pirimeer Liigiii injifataniiru

Poolisiin Leestershire balaa kanaan namni kan biraa akka hin miidhamne mirkaneessuun balaa kanaratti qorannoo eegaluu isaa ibseera.

Ibsa waa'ee suuraa,

Balaa kanaan kan du'an namoota shan

Tapha Pirimeer Liigii, Leester Weest Haam waliin 1-1 xumure saatii tokko booda helikooptarichi lafa konkolaataan dhaabbatu irratti kufe.