Haleellaa Tuuniiz: Shamarreen Tuuniiz boombiin of ajjeeste erga eebbifamte waggoota sadiif hoolota maatiishee tiksaa turte

Ogeessonni Fooreensiikii qorannoo gaggeesaa jiru.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Abbootiin taayitaa Tuniiziyaa nama boombii dhoosne baruu hin dandeenye jedhan.

Abbootiin taayitaa Tuniiziyaa shamarree wiixata darbe boombiin of ajjeesuun namoota sagal kan madeessite adda baasan.

Muuna Guubla shamarreen jedhamtu naannoo Baha biyyittii irraa afaan Ingiliffaan eebbifamuun osoo hin qacaramiin turuu ishee waajjirri abbaa alangaa beeksise.

Abbaan ishee intalli isaa itti yaaduun rukutticha geessisuuf raawwatte kan jedhu hin amanu jedhan.

Poolisiin akka beeksisetti Guublaan boombii manatti hojjetame malee boombii dhohu gara biraa akka hin fayydamne hime.

Guublaan erga yuunivarsiitii irraa eebbifamtee hojii dhabuun waggoota sadiif hoolota maatii ishee eegaa turte.

Tuniiziyaatti barattootni erga eebbifamanii harka sadii tahan hojii hin arganne.

''Ani nan beeka isheen gochaa akkanaa raawwachuuf nama yaadu miti,'' jedhan abbaanshee Mohaammad Guublaa.

Rukuttichi ''gochaa adda bahee raawwatedha,'' jedhan Ministirri Dhimma Biyya Keessaa Hiicheem Guublaa.

Itti dabaluun Guublaan galmee shororkeesitootaa keessa akka hin jirre himuun, '' amantaa isheedhaanis nama beekamtu miti'' jedhan.

Rukutticha dudduuba 'anatu jira' jechuun qaamni itti gaafatamummaa isaa fudhate hanga ammaatti hin jiraatiin malee miidiyaaleen biyya keessaa garuu karaa toora interneetii akka rukuticha raawwattuuf kakaafamuu hin haftu jedhu.

Rukutichaan miidhaan dhaqqabe salphaa tahus magaalaan Tunis amma gara tasgabbiitti deebi'uu abbootiin taayitaa biyyittii himaniiru.

Rukuttaan kun kan dhaqqabe yeroo dameen turizimii biyyittii bayyaanachuu jalqabu dha.

Waggoota sadiin as sababa rukuttaa hamaan lama biyyittiiti dhaqqabee namoota ajjeeseen as lakkoofsi daawwattotaa hir'atee ture.

Rukuttaan jalqabaa bara 2015 muuziyeemii Baardoo irratti yoo tahu namoota 22 ajjeeseera. Ji'oota muraasaan booda ammoo riizoortii Soosii keessatti namootni 38 ajjeefaman.

Dabalataan eegdotni pirezidaantii 12 baasii irratti ajjeefamuu hordofee biyyittiin labsii muddamaa labsite.

Labsiin kun hanga sadaasa 6 fuuldura keenyaatti akka turuuf yommuu dheereffamu waggaa dhufu ammoo Tuniiziyaan filannoo gaggeessiti taheera.