Guyyuun lakkoofsi baay'ina namoota Feesbuukii fayyadamanii xiqqaataa dhufe

Loogoo Feesbuukii moobaayila irratti

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Loogoo Feesbuukii moobaayila irratti

Lakkoofsi fayyadamtoota Feesbuukii isa tilaamameen gadi tahuu irraa kan ka'e bu'aan kaampaanichaa isa raagameen gadi taheera.

Ji'a Fulbaanaa keessa namootni biiliyoona 1.49 tahan guyya guyaan Feesbuukii fayyadamu.

Lakkoofsi kun kan bara darbee dhibbentaa sagaliin[9%] haa caalu iyyuu malee kan bara kanaaf tilmaamamee ture garuu lakkoofsi fayyadamtootaa biiliyoona 1.51 gaha jedhameeti.

Guddinni lakkoofsa daawwattota Feesbuukii Ameerikaa fi Kanaadaattii akkuma duraanii yoo tahu Awurooppaatti garuu gadi bu'eera.

Gurgurtaan kaampaanichaa %33 gara $13.7tti ol guddateera. Haa tahu malee isa eegameen gadi tahera.

Dabalataan kaampaaniin Feesbuuk kanneen akka Waats Aap [WhatsApp] fi Inistaagiraam [Instagram] erga dhuunfatee maamilootni isaa gara tajaajiloota kanneeniitti fuula deebisaniiru.

Haa tahu malee bu'aa guddaa kan argatu Feesbuuk irraati.

'Investimantii guddaa'

Hundeessaa fi hojii raawwachiisaa olaanaan kaampaanichaa Maarki Zuukenbergi gurgurtaan beeksisaa kaampaanichaa amala fayyadamtootaa waliin mijachuun haala yaadameen akka adeemu abdiin qaba jedhe.

Haa tahu malee barri 2019 ''bara investimantii guddaan itti gaggeefamudha'' jechuun abbootii qabeenyaa akeekkachiiseera.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Hundeessaa Feesbuukii fi hojii gaggeessaa olaanaa kaampaanichaa Maarki Zuukenbergi

Feesbuukiin yeroo darbe seerota odeeffannoo cabsuu fi oduulee sobaan yeroo himatame guddinni maamilootaa akka hir'achuu malu akeekkachiise ture.

Dabalataan maamilootni gara filannoo biraatti goruusaanii fi dhimma nageenyaa fi icciitii dhuunfaa [ security and privacy] irratti baasii guddaa baasaa jiraachuu beeksise ture.

Fulbaana 30 kurmaana sadaffaatti kaampaanichi Indiyaa, Indooneshiyaa fi Filiippiinsitti lakkoofsi maamilootaa haalaan dabalaa jiraachuu himee ture.

Akkasuumas baasiin kaampaanichaa wagguma waggaan %53'n gara $bn 7.9tti guddachaa adeemuusaas himeera.

Feesbuukiin bara 2019tti baasiin isaa gara %40 -%50tti hir'achuun galiin isaa akka dabalaa adeemu barbaada.

Bu'aan bara kana argame $bn5.1 yoo tahu isa kan bara darbeerra %9'n dabaleera. Haa tahu malee isa eegameen gadi tahuu kaampaanichi beeksiseera.