Muudamtoonni Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa haqa hunda qaqqabsiisuuf ni hojjenna jedhan

Obbo Solomoon Areddaafi Aadde Ma'aazaa Ashennaafii

Madda suuraa, Solomon Areda FB/Getty Images

Manni Maree bakka bu'oota uummataa kaleessa Aadde Ma'aazaa Ashennaafii Pirezedaantii mana murtii Federaalaa waliigalaa, Obbo Solomoon Aredaa ammoo Pirezedaantii Itti-aanaa gochuun muudeera. Muudama isaanii ilaalchisanii BBC waliin turtii gababbaa taasisaniiru.

MKinistirri Muummee Dr. Abiy Ahimad haasawa lammileen Itoophiyaa biyyoota Awurooppaa gara garaa irraa Jarman Firaankfartitti walitti qabanii taasisaniin amanamummaa dhaabbilee haqaa, boordii filannoofi dhaabbileen nageenyaa akka jiraatuufi walabummaan akka socho'an gochuudhaaf jijjiirama caasaa akka taasisan dubbatanii turan. .

Dhaabbileen kunneeniif ngaggeessitoonni ga'umsa qaban muuduun adeemsa jijjiirama kanaatis jedhanii turan.

Ministirri Muummee akkuma Awurooppaa irraa deebiyaniin Aadde Ma'aazaa Ashennaafii Pirezedaatii, Obbo Solomoon Areddaa ammoo Itti-aanaa Pirezedaantii Mana Murtii Waliigalaa Federalaatiif paarlaamaadhaaf dhiyeessisanii muudamni isaanii raggaasifameera.

BBC'n aanga'oota haarawaa muudaman Aadde Ma'aazaa Ashennaafiifi Obbo Solomoon Areddaa waliin turtii gabaabaa taasiseera.

"Yeroo hunda waa'ee tajaajilaa malee waa'ee muudamaa yadee hin beeku," jechuun muudama kana akka hin eegiinii dubbatanii Aadde Ma'aazaan "Muudamni kun kabaja guddaadha" jedhan.

Uummata Itoophiyaa tajaajiluudhaaf carraan waan isaanii kennameefillee Aadde Ma'aazaan gammadoo ta'uu isaanii dubbataniiru.

''Yeroon gaggeessituu mana murtii kana ta'utti hunduu akka haqa argatu taasisuuf nan hojjedha" jechuudhaan dhimma xiyyeeffannoo duraa itti kennan ta'uu dubbataniiru.

Obbo Solomoon Areddaa gama isaaniitiin, rakkoo tajaajila saffisaa dhabuu, tajaajila bu'a qabeessaafi tajaajilli manneen murtii hunda bira ga'uu dhabuun uummanni mufii guddaa qaba, gaafachaas jira jedhan. Kanaafuu, dhimmoota kana irratti xiyyeeffannoo kennanii akka hojjetan himaniiru.

"Kanaan alattis 'manneen murtii walabummaafi loogiin ala murtii kennaa hin jiran' kan jedhu komiin hawwaasaa ballinaan ka'a. Qorannoon ogeessotaan taasifames kanuma mullisu," jechuudhaan kan ibsan Obbo Solomoon kallattii fulla duraas kaawwataniiru.

Kanaafis, manneen murtii loogiin alaafi walaba akka hin taane rakkooleen taasisan maqsuudhaaf xiyyeeffannoo dursaa itti kennanii akka hojjetan ibsaniiru Obbo Solomoon.

Manneen murtii akka meeshaatti itti fayyadamuu, aanga'oonni mootummaa hojiiwwan mana murtii keessa harka galfachuudhaan fedhiiwwan dhuunfaafi paartilee haalli ittiin raawwachiifataa turan akka jiru kan yaadatan Obbo Solomoon ummanni haala guutummaan guutuutti jechuun danda'amuun manneen murtii irraa amantaa inni qabu xiqqaateera jedhan.

Haaluma kanaan amantaa uummanni manneen murtii irraa qabu deeebisuun hojii dursa itti kennanii hojjetan ta'uullee heeraniiru. Kana milkeessuuf ammoo haawwasni bal'aanis ta'e mootummaan ga'ee isaanirraa eeegamu ba'achuun isaanirraa eegama jedhaniiru Obbo Solomoon.

Ulaagaa raawwiin manneen murtii sadarkaa idil - addunyaatti kan guutuufi tajaajila si'aa ta'e kan kennu akka qabaannu akka hojjetan dubbataniiru.

"Qormaanni caasaa manneen murtii keessaas ta'e diidaa maddan ni jiraatu jedheen tilmaama," jedhan. Rakkoo keessoo manneen murtii keessaa isaan mudachuu danda'an yommuu kaasan haala hojii baramaniifi ilaalchi gufuu akka ta'uu danda'an heeraniiru.

Alaan ammoo haawwaasa dabalatee dhaabbileen dhimmoonni manneen murtii isaan ilaallatu ni dabalata. "Hojii kanaan dura barame cabsinee yeroo ba'uuf yaallutti qormaanni nu mudachuu ni danda'a," jedhaniiru Obbo Solomoon.