Suuraan: Kabaja guyyaa Ekeraa Meksiikoo

Namoonni uffata buqqee mataa uffatan ulee qabatanii Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Namoonni uffata buqqee mataa uffatan ulee qabatanii

Guyyaan ekeraa magaala Meeksikootti kabajame. Agarsiisni kuni sanbata darbe galgala guyyaa namoota du'anii kabajuuf sagantaa qophaa'erratti. Sagantaan akkanaa kuni magaala Meeksikoo keessatti si'a sadaffaaf kan qophaa'eedha.

Namootni sagantaa kana qopheessan akka jedhanitti, kabajni guyyaa ekeraa kun tuuristoota hawwachuufis akka gargaaaru abdatu.

Bulchiinsi magaalichaa guyyaan ekeraa baranaa kun yaadannoo baqattoota giddugaleessa Ameerikaa irraa kara Karavaan osoo imalanii lubbuun isaanii darbeef akka oolu taasise.

Dubartoonni akka billaachaatti uffatan yeroo ayyaanicharratti ragadan Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Dubartoonni akka billaachaatti uffatan yeroo ayyaanicharratti ragadan

Meeksikootti sagantaan 'Dia de Muertos' yeroo hunda gaafa Sadaasa 2 kan kabajamu yoo ta'u, maatiin namoota kanneeniis namootni du'an sagantaa kanarratti hafuuraan gara dacheetti deebi'anii akka isaan waliin walqunnamanitti amanu.

Baandiin yeroo ayyanicharratti agarsisan Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Baandiin yeroo ayyanicharratti agarsisan
Presentational white space
Namoota buqqee mataa gurguddoo halluun faayame uffatanii Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Namoota buqqee mataa gurguddoo halluun faayame uffatanii

Biyya kanatti sagantaan namoota du'aniif qophaa'u kuni bifa garagaraa kan qabu yoo ta'umaatii tokkorraa kan biraattios garaagarummaa qaba. Matiin tokko tokko namoota jaalatan kan lubbuun hin jirre kanneenif nyaata filatoo tahanii fi jaalatan qopheessuunis kabajuufi.

Namoota uffate lafee uffatan yeroo dhiichisanitti Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Namoota uffate lafee uffatan yeroo dhiichisanitti
Presentational white space
Dubartii lafee uffatte faayaamte Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Dubartii lafee uffatte faayaamte

Guyyaa ekeraa meeksikootti kabajame kanarratti ekeraan Catrina jedhamtuu laffgeewan ishee sirnaan uwwifamun bareedina sagantichaa irrattio dinqisiifannaa argatteerti.

Guyyaa kana namootni hedduun bakkichatti argamuun kan daawwatan yoo tahu televizhiniidhaanis tamsaasa argateera.

Dubartoota buqqee mataa uffatan Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Dubartoota buqqee mataa uffatan
Presentational white space
Namoota buqqee mataafi uffata faayame uffatan Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Namoota buqqee mataafi uffata faayame uffatan

Miidiyaaleen magaalattii akk agabasanitti sagantaa kana bareechuuf namootni tola ooltonni 1,200 haaluudhaa fi muuziqaadhaan bareedina sagantichaatif hirmaatani.

Guyyaan ekeraa kanaratti aadaa meeksikoo keessatti namootni haalan beekamoo turanii fi lubbuun hin jirre kanneen akka weellisaa Chavela Vargas fi weellisaa Frida Kahlos irratti yaadatamaniiru.

Sirbituu Meksiikoo bifa lafeen mullate Image copyright AFP
Presentational white space
Agarsiisa guddaa Image copyright AFP

Sagantaan guyyaa ekeraa kabajuu kuni meeksikoo keessatti haalaan babal'achaa jira.warri lixa Meeksikoo magaala Guadalajaras haala adda taheen kabajan.

Dubartii buqqee mataa uffatteefi abaaboon faayamte Image copyright Getty Images
Presentational white space
Dubartoota faayamanii huccuu diimaa qabaatan Image copyright Getty Images
Presentational white space
Nama bifa du'aa uffate Image copyright Getty Images
Dubartiin lefee uffatte dibaabee qabattee Image copyright Getty Images
Presentational white space
Abbaa manaafi haadha manaa guyyaa ayyaana Ekeraa Image copyright Getty Images

Suuraan: Kabaja guyyaa Ekeraa Meksiikoo

Suuraaleen hunduu mirgi abbummaa isaanii kan eegamedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata