Weellisaa Jaamboo Jootee: 'Bara Beelbaatti aalbeema haaraa Beelbaa' jedhuun dhufaa jira

Weellisaa Jaamboo Jootee

Madda suuraa, You tube

Ibsa waa'ee suuraa,

Weellisaa Jaamboo Jootee

Weellisaa Jaamboo Jootee waggaa torba dura ''Beelbaa' jechuun sirba barreesee bara Gadaa Beelbaa kanatti xumuree argaa dhageettii uummataan gaheera.

Gadaan Beelbaa barana Birmajjii irraa baallii fudhateera. Barri Gadaa Beelbaa bara quufaa, bara jijjirraan mootummaa itti gaggeefamu jedhama.

Maarree Jaamboo Jootees Beelbaa sirba jedhuu xumuree uummatan gaheera. Abdii kutannaa keessa taa'uun waan bara quufaa, jijjirraafi mo'ichaa arge fakkaata.

Keeniyaa magaalaa Naayiroobii hojiif deemee mudannoo guddaaf saaxilamuu dubbate.

Yeroon sun bara abdii kutannaa guddaan jiru fi sirni bulchiinsaa mijataan dhibuun namootni hedduun biyya irraa baqatanii turanidha.

Dukkana keessa taa'anii ifa arguu, beela keessatti waa'ee quufaa haasa'uun ulfaatus Jaamboon waa jedheera.

'Waan abdii nama kutachiisu keessa teessee waan abdii namaaf kennu arguun akka ati waa barreessitu si taasisa,' jedha.

Jaamboonis haaluma akkasii keessa taa'uun ture kan walaloo sirba haaraa hojjechaa turee 'Beelbaa' barreesse.

Waan baay'ee dhabnee ture, amma argannee harkatti galfachuu baannus abdii gaarii qabna jedha Jaamboon .

Dhiyeenya kana balaan konkolaataa salphaan weellisaa Jaamboo Jootee irra gahee ture.

Yaalii argachuun amma mana isaa keessatti bayyaannachaa jiraachuus himeera.

Jaamboon ji'oota shanii gidduutti sirba albemii guutuu hojjechaa jiru akka gadhiisu dubbateera.