Cawwaaqaa Yaaddessaa: 'Weellisaa qabsoo Oromoo sirbaan utubaa ture'

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Eemmoo yaa guraale hoo dangashe - Weellisaa Cawwaaqaa Yaaddessaa

Sirboota warraaqsaa kanneen qabsoo uummata Oromoo utuban akkasumas sirboota aadaa Oromoo qindeessee haala hawwataa ta'een dhiyeessuun beekama, weellisaa Cawwaaqaa Yaaddessaa.

'Eemmoo yaa guraale hoo dangashe', sirba isaa uummata biratti gurra hedduu ittiin horate keessaa tokko.

Weellisaa Cawwaaqaa Yaaddessaan bara 1965 godina Horro Guduruu Wallaggaa bakka amma Aanaa Horro Bulluq ganda Dachaa Caabir jedhamutti dhalate.

Ijoollummaasaarraa kaasee walaloowwan sirboota aadaa Oromoo godinaalee hedduu qindeessuun wallisaa ture.

Qabsoo bilisummaa Oromoottis booree fi hamilee horaa turuu waahiloonni isaa dubbatu.

Baandii Gadaa waliin hojjechaa kan ture Cawwaaqaan, haalota rakkisoo weellistoonni Oromoo keessa turan innis qooddateera.

Ta'us garuu Cawwaaqaa Yaaddessaa walleesaanis ta'e qaamaan erga mul'achuu dhabee waggoota dheeraa booda oduu gaddaatiin as ba'eera.

Durbiin weellisaa Cawwaaqaa Yaaddessaa Obbo Garramuu Kumsaa BBC'tti akka himanitti, Dilbata galgala keessaa sa'aatii sadiitti ture du'a isaa kan dhagahan.

''Waajjira poolisiirraa nuuf bilbilameeti kan dhageenye. Cawwaaqaa namni jedhamu kufee argamee amma nu biraa waan jiruuf kottaa fuudhaa jedhamne. Konkolaataatu rukutee bade nuun jedhan. Kan argee kaasellee poolisootuma bilbilanii du'uusaa nutti himaniidha.''

Poolisiin magaalaa Finfinnee Kutaa magaalaa Nifaas Silk Laafto bakka Haannaa Maariyaam jedhamutti kufe argamuu hima.

Owwaalchi isaas Aanaa Horro Bulluq magaalaa Saqalaa bataskaana Mikaa'eelitti raawwateera.

Sirna owwaalcha isaa irrattis weellistoonni akka Abiishee Gabayyoo fi Jireenyaa Dassaalany dabalatee kaan argamaniiru.

Obboleessi isaa waa'ee weellisaa Cawwaaqaa Yaaddessaa ni dubbata.

''Cawwaaqaan nama aartii Oromoorratti hojii guddaa hojjeteedha. Otoo haalli akka har'aa kana hin mijatiin dura yeroo rakkisaa keessatti ummata keenya dura bu'ee qabsoo warraaqsaa utubaa ture.''

Weellisaa Cawwaaqaa Yaaddessaa albama tokko maxxansiiseera jedha Obboleessi isaa.

Wellisaan kuni haalli hojii muuziqaa rakkoo itti taanaan hojii biraa keessa seene jedhu Hoogganaan Baandii Gadaa Obbo Mulugeetaa Garramuu.

Yoo xiqqaate waggoota 15'f Baandii Gadaa waliin tureera jedhan.

''Yeroo Baandii Gadaa diinni burjaajessaa turetti, waltajjii yeroo dhorkamaa turretti inni riphee hojjechaa ture. Naannoo Haannaa Maaram jedhamu jiraachaa ture. Dhokatee hojii humnaa hojjechuudhaan of jiraachisaa ture. Ergasii waggaa kudhan booda waltajjiitti deebi'e. Irreecha baranaallee magaalaa Duukamitti argamee uummata bohaarsaa ture.''

''Sirboota qabsoo 'Maal jedhe WBOn', Yaa Oromoo baguma gammadde, goomataa kee mataan gadi cabdee kanneen jedhanii fi sirboota aadaa hedduudhaan beekama ture.''

Weellisaa Cawwaaqaa Yaaddessaan umurii isaa waggaa 46 tti kan boqote yoo ta'u abbaa daa'ima wagga afuriiti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata