Kitaaba ijoollee
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Galaanee Tarrafa Dureessaa: Dubartii kitaabilee daa'immanii Afaan Oromoo foyyeessuuf dhama'aa jirtu

Galaanee Tarrafa Dureessaa kitaabileen ijoollee Afaan Oromoon qophaa'an haala amma irra jiraniin caalaatti bareedanii dhiyaachuu danda'u yaada jedhuun, kitaabota ijoollee qopheessite. Dhiyaadhaa.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan