Meejar Jeneraal Kinfe Daanyaw: "Mindaan koo xiqqaa waan ta'eef, manni murtii abukaatoo naaf haa dhaabu"

Meejer Jeneraal Kinfee Daanyew Image copyright EBC

Yakka malaammaltummaan shakkamanii kaleessa to'annaa jala kan oolan direektarri olaanaa duraanii 'METEC' Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaw mana murtiitti dhiyaatan.

Mana Murtii Olaanaa Federaalaa damee lidataa dhaddacha yakkaa 10ffaatti kan dhiyaatan qondaaltichi, qarshiin soorama irraa argatan 4000 qofa ta'uu eeruun manni murtii abukaatoo akka dhaabuuf gaafatanii jiru.

Meejar Jeneraal Kinfee dabalatee har'a mana murtiitti kan dhiyaatan namoota 8 wayita ta'an, isaan keessaa namootni jaha malaammaltummaan 2 ammoo sarbama mirga namoomaan himataman.

Malaammaltummaan shakkamanii warra mana murtiitti dhiyaatan keessaa gaazexeessituu duraanii Televizhinii Itoophiyaa kan taate Fitsum Yashiixilaafi Obboleessi Meejar Jeneraal Kinfe Daanyaw, Isaayyaas Daanyaw ni argamu.

Manni murtii guyyaa boruutti beellama qabateera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata