Maalaawwiitti deessiftuun kutaa da'umsaatti suura of kaastee ari'amte

Deessiftuun kutaa da'umsaatti ofee yeroo of kaasaa jirtu

Maalaawwiitti narsiin deessiftuu tokko kutaa da'umsaa keessa hojjechaa jirtu keessatti suura mobaayila isheen of kaastee marsaalee hawaasaa irratti gadhiifte hojiirraa ari'amteetti.

Naarsiin deessiftuu Maalaawii kun kan akka hojii isheerraa ari'amtu taasise yeroo suuraa of kaastetti dubartiin da'umsarra jirtu duuba isheerraan mul'achuu isaati.

Suurri ofee kun bal'inaan miidiiyaalee hawwaasummaa irratti qoqqodamee namoota hedduu dheekkamsiiseera.

Ministeera Fayyaa Maalaawwiitti dubbi himaa kan ta'an Jooshiwaa Malangoo sagantaa raadiyoo 'BBC Focus on Africa' irratti suurri sun baayyee kan nama rifachiisudha jedhan.

Dhimmichi gara Mana Maree Naarsootaatti akka ol darbu taasifameera, Manni Marichaas suura kana eenyu akka kaaseefi akka rabse qorachaa jira jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata