Saadiyoo Maanee kaadhimamaa Taphataa cimaa Afrikaa kan BBC bara kanaa
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Saadiyoo Maanee yeroo afraffaaf Taphataa cimaa Afrikaa kan BBC ta'uuf kaadhimameera

Saadiyoo Maanee kaadhimamaa Taphataa cimaa Afrikaa kan BBC bara kanaa shan keessaa tokko. Kenniinsi sagalee kan guulabamu Mudde 2 halkan sa'aa lamatti yommuu ta'u injifataan kan ifatti beeksifamu ammoo guyyaa 12 booda Mudde 14.

Warri taphataa cimaa Afriikaa kan BBC bara kanaaf sagalee kennuu barbaaddan asiin sagalee kennaa.

Kaadhimamtoonni Badhaasa taphataa cimaa Afrikaa baraman

Kaadhimamtoota Taphataa Cimaa Kubbaa Miilaa Afriikaa BBC 2017

Mata dureewwan walitti dhiyaatan