Paastariin Kooriyaa Kibbaa Lee Jae-rock duuka buutotaa dirqiin gudeeduun hidhame

Paastarii Kooriyaa kibbaa yakka dirqiin gudeeduun irratti murtaa'e Image copyright JUNG YEON-JE
Goodayyaa suuraa Lee'n wayita murteen isaa dubbifamuuf ija isaa dunuukfatee hodofaa ture.

Paastariin Kooriyaa Kibbaa yakka miseensota waldaa isaa dirqiin gudeeduun himatame hidhaa waggaa 15 adabame.

Maanguddoon waggaa 75 kun magaala guddoo biyyattii seewuul keesatti waldaa paastarummaan tajaajilan keessatti miseensota 130,000 qabu. Yakka kan hin hojjenne jedhachuunis haalaniiru.

Dubartootni dirqiin gudeedaman 'afuura waaqayyooti' jedhanii waan amananiif waan inni godhaa jedheen akka hojjetan himu.

Paastar lee'n waldaa 'Central Church' kan hundeessan bara 1982 amantoota 12 qabatanii ture. Amma waldaan isaanii waldaa guddaa 'mega-church' miseensota hedduu qabuudha. Marsariitii isaanirrattis waldaa diinqiin itti raawwatu ta'uu waadaa galu.

Jalqaba bara kanaatti Paastarichi miseensota waldaa isaanii sadii mana keessa jiraatanitti waamanii dirqiin walqunnamtii saalaa akka waliin raawwatan dirqisiisaniiru.

''Yaada isaa kana harkaa dhahuu hin dandeenye''jechuun dubartoota haala kanaan miidhaman keessaa tokko miidiyaa biyaattiitti himteetti.

Daa'imummaa qabee miseensa waldichaa ta'uu kan dubbattu dubartiin kun ''inni mootiin oli. Inni waaqaa ture'' jetti.

Walumaagalatti dubartootni saddeet walqunnamtii saalaa dirqiin nurratti raawwataniiru jechuun paastara kan himataniiru. Ji'oota 6 diuras to'annoo seera jala oolaniiru.

Manni murtiis paastarichi gocha miidhamtoota kan turtii yeroo keessa si'a kudhanii dirqii gudeedaniiru jedheera.

Dubartootni kunniin afuura qulqulluu nama guutaman akka ta'e yaaduun gocha kanaaf saaxilamuu himaniiru.

Lee'n wayita murteen isaa dubbifamuuf ija isaa dunuukfatee hodofaa ture.

Abukaatoon pastarichaa dubartootni kun seera waldaa cabsuun adabbii waldichi irratti dabarseef haaloo bahuuf malee gocha kan hin raawwanne jechuun falmeefiira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata