Dubartii 'jaalallee ishee ajjeeste foonsaan nyaata qopheessite'

Nyaata aadaa Imirat chikiin maachbuus jedhamu Image copyright Alamy
Goodayyaa suuraa Dubartittiin foon jaalallee ishee irraa nyaata aadaa warra Imirat kana waliin walfakkaatu ture kan qopheessite

UAE'tti dubartiin Morokoo jaalallee ishee ajjeestee foon isaatiin nyaata qopheessitee hojjettoota Paakistaan laatte jechuun abbaan alangaa ishee himate.

Akka isaan jedhanitti dubartiin kun jaalallee ishee ji'a sadii dura ajjeeste.

Yakki ishii kun kan barame garuu dhiyeenya kana erga meshaa elektiriikiin hojjetu kan nyaata waliin makuuf fayyadu keessatti ilkaan namaa argameeti.

Gaazexaan mootummaa biyyattii 'The National' jedhamu akka gabaasetti dubartiin kun ofumaan poolisii bira deemtee ofirratti ragaa baate.

Dubartiin ganna 30mman keessa jirtu kun to'annoo jala ooltee qoratamaa jirti.

Nama ajjeeste kana waliin waggoota torbaaf waliin jiraatanii jiru. Akka 'The National' jedhutti kan isheen ajjeeste nama biraa fudhuuf karoora akka qabu waan itti himeefi.

Akkamiin akka ajjeeste kan himne poolisiin, qaama isaa nyaata aadaa ruuzii fi foon irraa hojjetamu ittiin qopheessitee lammilee Paakistaan naannoo sanaa hojjetaniif laatte jedheera.

Wanti kun kan barame obboleessi nama kana isa barbaacha gara mana isaanii magaalaa Al Ain jedhamtu daangaa Oomaan irra jirtutti erga imalee booda.

Achittis meshaa elektiriikiin hojjetu kan nyaata waliin makuuf fayyadu keessatti ilkaan namaa argeeti kan bare jedha 'The National'.

Obboleessi kun erga poolisiitti iyyateen booda DNA'n ilkaan argamee qoratamee isa ta'uun isaa mirkanaa'ee jira.

Dubartiin kun jalqaba waldhabanii jennaan mana akka isa ariite obboleessatti himtullee booda ofuma isheetii poolisii bira deemtee harka kennatteetti.

Erga ajjeeste booda hiriyaa ishee deeggarsa gaafattee mana waliin qulqulleessuus himteetti.

Sammuun ishe nagaa ta'uu dhiisuu mala jechuun qorannoo sammuuf gara hospitaalaatti ergamuun ishees gabaafamee jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata