Magaalaa Dabramaarqositti namichi muka koree bu'uu dide saatii 24 booda nagaan bu'eera

Muka namtichi yaabbate fagootti yommuu ilaalamu Image copyright Debre MArkos Information communication Facebook
Goodayyaa suuraa Muka namtichi yaabbate fagootti yommuu ilaalamu

Magaalaa Dabramaarqos ganda 03tti namichi muka koree, kadhatamus hin bu'u jedhe saatii 24 booda nagaan bu'uu isaa, hoji gaggeessaan gandichaa Obbo Awwaqa Azzaazhi BBCtti himaniiru.

Jiraattonni naannichaa namichi kun wayita muka kana koru arguu baatanis, kalee sa'aa 4 irraa qabee muka kana koree arguusaaniis Obbo Awwaqaan dubbataniiru.

Kana malees, iddoo mukti kun itti argamu boolli wahii akka jiruufi lagni Gimci jedhamu dhiyeenyatti iddoo itti argamudha. Kunis nama kana achirraa buusuuf tattaaffii taasifamu rakkisaa taasisee ture.

Namni muka yaabbate kun umriinsaa tilmaamaan 35 hanga 45 kan tahudha. Uffata xuraa'e akka uffateefi kiraanchiinis muka kana jalatti argamuusaas hojii gaggeessaan kun dabalanii himaniiru.

Qaama miidhamaa tahuusaas argeera jedhu.

Mukni kun muka guddaa akka tahe eeruun, namicha buusuuf wayita yaalamu, gara fiixeetti koruun rakkisaanii akka ture kan dubbatan ammoo, ogeettii oduufi maxxansaa Komunikeeshinii Magaalaa Dabramaarqos kan taate Addee Haaraguwaa Abbabaati.

Hojjettoonni Komunikeeshinii har'a deemanii akka ilaalaniifi akka bu'uuf yaalii taasisaniis, deebii akka hin kennineef dubbatanii turan.

Namichi kunis gara damee mukaa gara fiixeetti argamurra koruusaas ilaaleerra jetti.

Poolisoonnis gara naannichaa kan deeman wayita tahu, isaanis gamasaaniin akka bu'u tattaaffii garagaraa godhaniiru.

Image copyright Debre MArkos Information communication Facebook
Goodayyaa suuraa Namtichi muka yaabbate fagootti yommuu ilaalamu

Hojii gaggeessaan Gandichaa gamasaaniin, konkolaataa kireeniinillee buusuuf hedduu rakkisaa tahuu himuun, amma garuu nagaan bu'eera jedhan.

Namichi naannoo kamirraa akka dhufe akka hin beekamne kan himame yommuu ta'e namni namicha kana nan beeka jedhes hin jiru.

Namoonni naannoo sanaa kaleessarraa eegalanii eegaa kan turaniifi hanga ammaattillee eegaa akka jiran addeessaniiru.

Akkuma gabaasni kun qindaa'een garuu namichi kaleessa irraa eegalee muka irraa hin bu'u jedhee ture nagaan bu'uun isaa dhaga'ameera.

Namichi muka koree saatii 24 booda bu'e kun magaalaa Dabramaarqos keessatti hojii kophee bareechuutti bobba'ee akka ture himameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata