Afrikaa Kibbaatti qorichi goondaatti biifame kanniisa miiliyoona tokko fixu 'hin oolle'

Kanniisa dammaa Keep Taawan Image copyright Science Photo Library
Goodayyaa suuraa ''Kan kanniisa horsiisan kanniisa hedduu du'an gaagura isaanii biratti argaa turan,'' qonnaan bulaa kanniisa horsiisu

Kanniisni miiliyoona tokkotti tilmaamamu lafa wayiniin oomishamutti summiin faalamamuun dhumuun isaanii akka hin oolle himame.

Birendaan Ashlii-Kuupar qorichi farra ilbiisaa goondaa to'achuuf itti biifan, 'Fipronil' jedhamu, kanniisota ajjeesu akka hin oolle yaada.

Keemikaalli kuni kanniisa miiliyoona hedduu Awuroppaa keessatti fixeera jechuun komatama.

Jarreen duula gaggeessan akka jedhanitti waan ilbisotaaf summaa'aa ta'ef Awurooppaa keessatti bara 2013 dhorkame.

Dura Taa'aan Itti-aanaa Waldaa Indastirii Kanniisaa Lixa Keepp, Ashlii Kuuppar gaagura isaanii 100 ykn immoo kanniisa naannoo sana jiru keessaa dhibbantaa 35-40 irratti miidhaan gaheera jedhan.

Kunis kanniisonni miilyoona 1- 1.5'tti tilmaamaman du'aniiru jedhani tilmaamu.

Lakkoofsi kanniisa Afrikaa Kibbaa keessa jirani lakkoofsaan beekamu baatus, akka biyyaatti dhiibbaan isaa guddaa ta'u dhiisuu danda'a jedhameera .

Kanniisa qofaa osoo hintaane kanaan dura keemikaalli kuni oomisha hanqaaquu walinis maqaan ka'e jennaan hanqaaquun hedduu akka gatamu ta'e ture.

Keemikaalli 'Fipronil' jedhamu kuni qonnaan bultoota Keemp Taawan jiranin yeroo dheeraaf hojiirra ooluus, du'a kanniisa hedduuf yeroo shakkamu garuu kuni kan duraati.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata