Keeniyaan lammilee Chaayinaa 'kaffaltii baaburaa waliin dhahan' irratti himata bante

Daandii baaburaa fandii Chaayinaa irraa argame $bln3'n ijaarame
Ibsa waa'ee suuraa,

Daandiin baaburaa kuni fandii Chaayinaa irraa argame $bln3'n ijaarame

Lammiileen Chaayinaa sadeen namoota yakka waliin dhahuu gurgurtaa tikkeetii pirojektii daandii baaburaa haaraa qorataa jiraniif matta'aa kennuuf yaaluun himataman.

Lammiileen Chaayinaa sadii gurgurtaa tikkeetii daandii baaburaa haaraa irraa guyyaa tokkotti $10,000 waliin dhahaa ture jedhu miidiyaaleen biyya keessaa.

Abbaan alangaa akka jedhetti qorattoonii yakka qoratan matta'aa $5,000 akka fudhatan gaafatamaniiru .

Daandiin baaburaa fandii Chaayinaa irraa argamee doolaara biiliyoona sadiin Keeniyaa keessatti hojjetame erga bara bilisummaa 1963'n as bu'uuraalee misoomaa ijaarame isa guddaadha.

Haa tahu malee, erga jalqabameen as hojii burjaajjessummaa guddaaf saaxilameera.

Kanneen himataman lammiilee Chaayinaa sadan Li Geen, dursaa geejibaa, Li Zhiwoowu, hogganaa nageenyaafi Saan Zhiin hojjetaa kaampaanii Chaayinaa CRBC daandii ijaaruuti.

Jimaata darbe osoo matta'aa kennuuf jedhanii kan to'annoo jala oolan yoo tahu matta'icha kennuun isaanii hin mirkanoofne.

Haatahu malee, sadan isaaniiyyuu gochicha haalaniiru.

Abbaan alangaa suuraa isaanii karaa fuula tiwiitara isaa qoodeera. Mombaasaatti mana murtiitti kan dhiyaatan yoo tahu hamma dhimmi isaanii qoratamee xumuramutti beellamni gaafa Sadaasa 30tti qabameeraaf.

Guyyaatti $10,0000 dhabuu jechuun guyyaatti tajaajila imaltootaa bara darbee irraa galii argamu harka sadii keessaa harka tokko akka dhabuuti.

Ji'a Hagayyaa darbes qondaaltonni mootummaa daandiin baaburichaa lafa isaanii keessa darbeera jechuun sobaan namoota lafichi kan isaanii hin taaneef $mln2 kaffalaniiru jedhamuun himanni irratti banamee ture.

Dabalataan hojjettota pirojeektichaa lammiilee Keeniyaa irra qoollifannaaf miidhaan garaagaraa sanyummaa irratti bu'uureffate gahaa tureera jedhamuunis komii guddaan ture.

Pirojektichi harkiifachuu irraa kan ka'e waggaa jalqabaatti argachuu kan maltu Keeniyaan $mln 100 dhabdeettis jedhama.

Akkasumas pirojektichi paarkota akka Paarkii Biyyaalessaa Naayiroobii fi Tsavo National Park Kibba Bahaatti argamu keessa qaxxaamuruun miidhaa fideera jedhamuunis qeeqameera.

Daandiin kun Mombaasaa irraa Naayiroobii kan wal qunnamsiisu yoo tahu jalqaba Sudaan Kibbaa, Rippablika Koongoo, Burundii, Ruwaandaa fi Itoophiyaa wal qunnamsiisa jedhamee yaadamee jalqabame.