Awustiraaliyaatti paayileetiin osoo rafuu xiyyaara oofaa ture bakka deemu darbee dammaqe

A lighthouse Devonport, Tasmania Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Xiyyaarittiin Denvoortii ka'uun balali'aa turte

Awustiraaliyaatti xaiyyaarri xiqqoon imala irra turte Km50 oliin bakka gahumsa ishee darbitee deemte.

To'attotni dhimma balalii akka jedhanitti paayileetii xiyyaarittitu hirribaan qabamee osoo muguu darbanii deeman jedhan.

Xiyyaarittii keessa paayileettiin qofti kan ture yoo tahu Deenvoorti irraa gara iddoola Tasmaaniyaa jiruu King Island jedhamuutti deemaa ture.

Qondaaltotni dhimmicha qorataa turan akkamiin hirriba keessaa dammaqee nagaatiin xiyyaarittii akka qubachiise ilaalchisee homaa hin jenne.

Xiyyaara xiqqoo PA-31 jedhamtu kana qabatee kan imalaa ture Km240 fageenya tahu yoo tahu kana irra Km 46 darbuun balali'aa ture yeroo dammaqu.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Xiyyaara hojiin ala ta'e gara hoteelaatti geeddarame

Ogeessi Ayiveeshinii Neeyil Haansifoordi Awustiraaliyaan dadhabbii paayileetotaa ilaalchisee seera cimaa qabdi jedhe.

Adunyaa irratti iyyuu dadhabbii akkasii keessa tahee namni kamiyyuu gara balaliitti kan galu hin jiru jedhan.

Paayileetichis dhimmicha irratti gaafatamee booda kan ibsamu yoo tahu bara darbes xiyyaarri tokko Meelboorni irraa gara iddoola King Island jedhamuutti osoo balali'aa jirtuu caccabuun namootni shan du'aniiru.

Odeessa kana irratti dabalata