Fesbuukii: 'rakkoo inni namoota gurraacha waliin qabu’

Maark Laakii Image copyright Maark Laakii

Fesbuukiin komee bulchiinsa gaariidhaan himatamuun isaa akkuma itti fufetti jira. Namni duraan Facebook keessa hojjetaa ture akka jedhutti dhaabbatichi hojjetootaafi fayyadamtoota isaa gurraacha ta'aniif hin dhimmamu.

Hojjetaan dhaabbata Fesbuukii duraanii Maark Laakii jedhamu kan hojiin isaa hariiroo maamiltoota Fesbuukii warraa "dhiibbaa uuman" irra kan ture, ifatti yeroo kaa'u: “Namoota gurraacha irratti Fesbuukiin rakkoo qaba.”

Barreeffama jechoota 2,500 fayyadamee Kibxata maxxanseen, sadarkaa oduu/jechaatti dhaabbaticha kan hundaaf ta'u taasifna jedhamus hojiidhaan qabatamatti hin jiru jedha.

Gamoo kampaanichaa bakka hedduu keessa poostera "Jireenya Warra Gurraachotaa Dhimmamuu Qaba" kan jedhutu hojjettoota gurraachaa caalaa jira jedha Obbo Laakiin.

Inniifi hojjettonni gurraacha biroo kampaanicha keessa jiran bakka hojii isaanii sanatti akka itti hin tolles ni dubbata.

“Hojjetoonni gurraacha ta'an yeroo sagaleen isaanii akka dhaga'amu yeroo kaasnu hojii keenya irratti akka rakkoon nu qaqqabuufi hojii keenyaan guddina argachuu irratti rakkoon nu qunnama," jechuudhaan barreesse.

Namoota Maark Zuukarbargiif hojjetanitti dabalee namoonni gurraacha Fesbuukii fayyadamanis walqixxummaan akka hin ilaalamne dubbata Obbo Laakiin.

“Namoonni gurraachi 'bakka naga qabeessa Fesbuuki irratti uummachuun walii walii isaanii gidduutti haasawaa taasisuu yaalan dhaabbatichaan yeroo jalaa ittifamu argu."

Dhimma kanaan walqabatee, dubbi himaan Facebook Antoonii Haarison ibsa kennaniiru.

“Dandeettiin milkaa'ina keenyaa namoota garee adda addaa keeessaa bakka bu'an guutummaa kampaanichaa keessa bakka gara garaatti ramadamanii hojjechuu isaaniiti," jedhan.

“Yeroo dhimmoonni gabaafaman jiraatanitti hojjetoota keenya hunda gargaaruu barbaanna keessattuu yeroo amaloonni xixiqqoon rakkoo uuman mumul'atanitti. Nuti kaampaanii keenya hanga danda'ametti kan hunduu keessa jiru gochuuf ni hojjenna.”

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata