Moo Saalah: adurreefi sareen Gibxiin alatti erguuf yaadde ta'u hinqabu jedhe

Moo Saalah adurroota isaa waliin suuraa yeroo ka'u Image copyright Mo Salah
Goodayyaa suuraa Taphataa Liivarpuul Moo Saalah

Taphataan beekamaan Kubbaa Miilaa Moo Saalah karoora biyyi isaa sareefi adurree abbaa hinqabne biyya alaatti erguuf yaadde nyaataaf oolfamuu malu shakkii jechuun morme.

''Adurreefi saroonni alatti hin ergaman. Kuni hin ta'us, ta'us hin danda'u,'' jechuun fuula tiwitara isaa irratti adurreefi saree isaa of bira kaa'ee barreesseera.

Rogeeyyiin mirga bineensotaa aarii qaban kan ibsan yoo ta'u, wanti akkanaa dhaabatu qaba jedhaniiru.

Adurreefi saroonni abbaa hinqabne daandiilee Gibxii irratti bal'inaan mul'atu.

Dubbiin kuni kan eegale torban darbe Ministeerri Qonnaa Gibxii sarootaafi adurree 4,000 alatti erguuf erga murteessee booda.

Gaafa Roobii gaazexaan dhuunfaa Gibxii al-Masrii al-Yowuum jedhamu adurroota 2,400 fi saroota 1,600'f ministeerichi waraqaawwan ragaa kennuun alatti akka erguf akka jiran gabaase ture.

Qondaaltonni gara biyyoota kamiitti akka ergaman wanta dubbatan hinqabani.

Taphataan biyya isaafi Giddugala Bahaatti beekkamtii guddaa horate kuni, gaafa Kibxataa ''mirgi beeyladoota dhiibamu hinqabu'' jechuun tiwitara isaa irratti barreesseera.

Hedduunis yaada isaa deeggaraniiru.

Ji'a darbe, namni siyaasaa Maargaaret Azir qondaaltonni saree abbaa hinqabne furdisuun alatti erguu danda'u jechun isaanii dubbii ijoo ta'e ture.

Gaazexaa dhuunfaa 'Youm7' jedhamuuf akka himanitti bakka tokko tokkotti, saroonni ''gatii hoolaa qabu'' jedhaniiru.

Gaafa Jimaataa mootummaan bineeldota kana alatti ergaa akka hinjirre qondaaltonni himanii ture.

Dubbii Himaan Miniteerichaa Haamed Abdel Daayem 'al-Hadath al-Youm'tti akka dubbatanitti inni bineeldota alatti erguun achii nami soorata godhata ini jedhu ''bu'uura hinqabu'' jedhaniru.

Haa ta'u malee, miseensi paarlaamaa biraa, Naadiyaa Heenirii, sarootaafi adurree alatti ergun akka adabsiisu gaaffii gaafatu paarlaamaatti dhiheessaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata