Sangaan Awustiraaliyaa guddichi Niikars jedhamu gurguramuu hin dandeenye

Niikars sangoota waliin Image copyright Geoff Pearson
Goodayyaa suuraa Niikars yeroo homaa sangootaan waliin deema

Niikars loon kuma isa marsanii dheedan olitti mul'ata.

Sangichi dhalatee waggaa torba keessatti kg1400 ulfaatuufi m1.94 dheeratu loowwan biyyattii miiliyoonaan lakkaawwaman hunda ni caala jedhameera.

Guddinnii isaa mararaa isa godheera. Abbaan loonii Jii'oof Piirsan yoo gurguruuf yaaleyyuu namooti foon gurguran 'kana dandeenyee hin qallu' jechuun didan. Niikaris kanaan qalmarraa hafe.

Kana booda jireenyasaa guutuu hara Piriistan Kibba Parzitti argmtu bukkeetti loowwan biroo eegaa dabarsa.

Abbaan sangaa Piirsan gaaffiifi deebii gaazexeessitoota irraa dhufuun muddaman kana boodas 'Niikars jireenyasaa itti fufa' jedhu

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Abbaa qabeenyummaa irraa gara harka namaa ilaaluutti

Niikars gaafa bitamu leenjisaa( sangaa loowwan biroo hogganu) sangoota kaanii haa ta'uf ture.

''Yeroo dhuferraa qabee sangoota biroo hunda ni caala ture, yeroo warri kaan qalmaaf ergaman inni ni hafe. Miidhaas nurra geessisaa hin jiru.''

Garuu yeroo tahe booda qonnaan bultooti sangichi 'guddachuu akka hin dhaabne barani' Amma isa gurguruun waan dhibaa tahe.

Piirsan loon 20,000 kana qaban yoo tahu Niikars 'waggaa meeqni akka hafeef ni dubbata. Sangooti biroo mammagaala yoo tahan Niikars sababii halluusaa adiifi gurrachaa homaa keessaa addatti mula'ata.

Maqaasaa hoo maaliif Niikars jedhan?

Dura yeroo dhufe 'Brahman steer'( loon horu) jechuu dha 'Bra' jennaan ture.

" Niikars maqaa jedhutti geeddarama jedhee namni yaade hin turre.

Akka galmeen ragaa mu'isutti sangaan inni dheeraa Beelinoo kan jedhamuufi Xaaliyaa keessatti kan argame yoo tahu meetira 2.02 dheerata ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata