Saantimoota warqee waggaa 900 booda Israa'eel magaalaa Sizariyaa keessatti argaman

Saantima bufaata galaanaa durii Israa'eel Sizeriyaa keessatti argame. Image copyright Yaniv Berman
Goodayyaa suuraa Kuusamni addaa kun 'seenaa Sizariyaa keessatti taatee baayyee ajaa'ibsiisa ta'an keessaa tokko' jedhameera.

Kuusamni saantimoota warqee waggootii 900 dura dhoksaman jedhamee yaadamu Israa'eel magaalaa Sizaariyaa, keessatti qorattoota hambaalee durii ykn arkiyoolojistootaan argame.

Kuusamni addaa kun kan argame - qabee boorrajjii keessaa - lootii warqee tokkittii waliin - boolla bishaanii keessaatti.

Saantimooti 24 kun kan dhoksaman nama deebi'ee fudhachuuf abdate garuu hin deebi'iin hafeeni jedhamee yaadama.

Abbaan qabeenyaa santimoota kanaa bara 1101tti yemmuu jiraattonni magaalichaa loltoota waraanaa amantaatiin ajjeefaman du'ee ta'a jedhu arkiyoolojistooti.

Argannoon kun kan taasifame, buufata Hambaalee Addunyaa Sizaariyaa irratti hojiin barbaacha hambaalee yeroo adeemsifamaa turetti.

Saantimooti Jaarraa 11ffaa kun kan argaman boollaa bishaanii keessaa dhakoota lama gidduutti.

Image copyright Yaakov Shimdov
Goodayyaa suuraa Saantimooti kun kan argaman boollaa bishaanii keessaatti

Kuusamni dhokataa kun seenaa Sizaariyaa keessatti taatee isa daran dinqisiisaa, ajjeechaa hamaa loltoota amantaan magaalicha keessatti adeemsifameef ragaa ta'a," jechuun arkiiyoolojistiin Abbaa taayitaa hambaalee Israa'eel dubbateera.

"Abbaan qabeenyaa hambaalee kanaafi maatiin isaa ajjechaa kanaan dhumaanii ykn immoo garbuummaattii waan gurguramaniif warqee isaanii hin fudhatiin hafan jennee yaadna," jedhu hoggantoonni argannoo kanaa, Dr Piitar Gendelmaanifi Mohaammad Hataar.

Argannoon dhiyeenyatti taasifaman - qabee warqee fi faayaa meetii bara 1960tti argamaniifi kuusama meeshalee boorrajjii bara 1990 keessaa argamnidha.

Hambaaleen kun ammatti Goodambaa Israa'eel, Jerusaaleem keessatti agarsiisaa irra jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata