Yakkamaa adabbiin du'aa isaa teessoo elektirikaan akka raawwatamuuf filate

Teessoo elektiriki Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Teessoo elektirikiirratti ajjeefamuun hafaa jira

Yakkamaan kutaa biyya Ameerikaa Teneesi, Deeviid Eerl Miiler duuti isaa teessoo elektirikaan akka raawwatamuuf filate adabbiin isaa filannoo isaan raawwatame.

Lilmoo suummaa'aa waraanamanii du'uun dararaa qabas jedhee mormaa ture.

Namni kun murtee du'aa isaa eeggachaa waggaa 36 mana hidhaa kan ture yoo ta'u, namoota murteen du'aa isaanii lilmoo suumma'aa waraanamuun akka hin raawwatne gaafataa jiran baay'ee keessaa tokko.

Yakkamaan biraan kutaa biyya kanaa keessa jiraatus ji'a darbe teessoo elektiriikiirra ta'ee adabiisaa fudhateera.

Haa ta'u malee Ameerikaa keessatti lilmoo waraanuutu mala adabbiin du'aa itti raawwatamu isa ijoodha.

Yakkamtootni bara 1999 dura yakka raawwatan garuu teessoo elektirikiirra taa'anii du'uu filachuu danda'u.

Yakkamaan murteen du'aa irrattii raawwatame fi ji'oota muraasa dura teessoo elektirikaarratti ajjeefame biroon, nama lilmoo waraanamuun du'aan adabamee daqiiqaa 20'f dararame argee du'uu mana murtiitti kaasuun mormaniiru.

Kutaaleen biyyaa akka Joorjiyaa fi Nebraaskaa ajjeechaan teessoo elektiriikii faallaa heera biyyaati jedhu.

Ameerikaa keessatti hanga bara 1890taatti fannoon adabuutu beekamaa ture.

Namni adabbiin du'aa isaa kaleessa raawwatame kun bara 1981tti dubartii ganna 23 dhibee sammuu dhibamtu ajjeesuun himatame.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata