Ji'oota torbaaf magaalaa guddoo Itoophiyaa
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan