Dubbii himtuu waajjira Ministira Muummee akkamiin waamu?

Dubbi himtuu Waajjira MM Itoophiyaa

Dubbii himtuu Waajjira Ministira Muummee Billeenee Siyyuum ammaan achi maqaa isaanii qofaan waamaa jedhe waajjirri isaanii.

Ergaa miidiyalee hundaaf Kamisa ergameen dubbi himtuu waajjirichaa jecha Afaan Amaaraa 'Weyzaro' ykn Weyzarit' jedhu dura aansanii waamuun dogongora jedheera.

Kanas, miidiyaalee hawaasummaa irratti namoonni dubbii ijoo godhataniiru.

Xalayaan waajjirri Ministira Muummee miidiyaaleef erge maaliif Billanee Siyyuum 'Weyzaro' ykn 'Weyzarit' jedhamanii waamamuu akka hin feene hin himne.

Namoonni marsaalee hawaasaa irratti yaada kennan hedduun garuu bultii horachuufi horachuu dhiisuu walin wal qabsiisanii jiru.

Jechi Afaan Amaaraa 'Weyzaro' jedhu dubartii bultii horatte waamuuf kan oolu yoo ta'u jechi 'Weyzarit' jedhu ammoo dubartii bultii hin horatiin waamuuf oola.

Afaan Oromoon hoo?

Jechi Afaan Oromoo yeroo mara dubartoota waamuuf oolu 'Aadde' jedhu hiika kanarraa adda ta'e qaba jedhu Yunivarsitii Finfinnetti barsiisaa Afaan Oromoofi Og-Barruu kan ta'an Obbo Qulqulluu Ijoo.

Afaan Oromoo keessatti Aadde jechuunis ta'e Obbo jechuun itti gaafatamummaafi sadarkaa manguddummaa irra namoota jiran agarsiisuuf oola jedhu.

"Aadde jechuun durba ta'uu ykn heerumuufi heerumuu dhiisuu waliin waan wal qabatu miti, Obbo jechuunis akkasuma" jedhu.

Akka hayyuun Afaanii kuni jedhanitti hiiki Afaan Amaaraa 'Weyzaro' ykn 'Weyzarit' jedhu Afaan Ingilizii keessa kan jiru 'Mrs ykn Miss' jedhuun wal fakkeenya qaba.

Lamaanuu heerumuufi heerumuu dhiisuu dubartii tokkoo mul'isa. Afaan Oromoo garuu kan afaan lamaanii irraayyuu addadha jedhu.

Dubartoonni heerumanis heerumuu dhiisanis, "dardarummaa irraa gara manguddummaatti ce'anii sadarkaa itti gaafatamummaa fudhachuurra yeroo gahan Aadde jenna" jedhu Obbo Qulqulluun.

"Kanneen dardarummaa keessaa jiran ykn harka maatii isaanii jiraniin ammoo durbee ykn shamarree jenna" jedhu.

Kanaafis heerumuufi heerumuu dhiisuu waliin wal hin qabatu jedhu.

Dubartiin hin heerumne Aadde jedhamtii?

Yeroo mara waraqaa waamicha cidhaa irratti dubartii hin heerumne durbee jedhanii waamu, kunis ilaalcha erga heerumee booda Aaddee taati jedhurraa kan maddeen ta'uu mala.

Kuni yaada Afaan Amaaraa ykn Afaan Ingilizii irraa ergifatame Afaan Oromoo keessa gale malee hawaasaa keessa akka kanaan hin jiru jedhu Obbo Qulqulluun.

"Fakkeenyaaf dubartii umurii ganna 40 keessa jirtu hin heerumne tokkoon durbee ykn shamarree hin jennu. Aaddee jenne waamna, sababni isaas sadarkaa manguddummaa keessa jirti" jedhu.

Jechi Afaan Amaaraa 'Weyzarit' jedhu heerumuu dhiisuu agarsiisun cinatti dubartii aangoo olaanaa qabattee jirtuuf yoo ta'e hiika hin malle kennuu jedhani yaadu Obbo Qulqulluun.

Kunis tarii dubartii bultii hin horanneef ilaalcha hawaasni qabu irraa madduu danda'a jedhu.

Afaan Oromoo keessatti garuu jechi Aadde jedhu erga kan kabajaa ta'eefi bultii raawwachuu waliin hidhata hin qabaanne, Dubbii Himtuu Waajjira Ministira Muummee Aadde jedhani waamuun rakkoo hin qabu jedhu Obbo Qulqulluun.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata