Gaanaa: Dirooniiwwan dhiiga yaa dhiyeessan murtee jedhameerratti falmiin uumame

Hospitaala Akiraa keessatti argamu Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Warreen qeeqa dhiheessan akka jedhanitti Gaanaan rakkoo fayyaa baayyee ariifachiisaa ta'e qabdi jedhu

Murtee mootummaan Gaanaa diroonota nama maleeyyii dhiigaafi meeshaaleen wallaansa fayyaa barbaachisoo biroo akka dhiyeessaniif bituuf jiru mormii kaase.

Mootummaan diroonota kana akka hospitaalota guutummaa biyyaa keessa jiran keessatti bakkawwan fagoo ta'aniif akka dhiyeessan barbaada.

Miseensonni mana maree gariin akka jedhanitti "pirojektii tekinooloojii amma hin jirre of jajuudha" jedhame kana caalaa baasiin mootummaa kilinikootaafi ambulaansii irratti ba'uu qaba.

Ministeerri mootummaa Piwus Enam Hadzide qeequu dhiyaate kana mormuun karoorri kun tajaajilawwan fayyaa foyyeessuudhaaf jedhan.

Waldaan Ogeessota Fayyaa Gaanaa waligalteen haarawaa dirooniiwwan murtaa'e kun akka haqamu kan gaafatan yommuu ta'u rakkoowwan dhiyeessa fayyaa biyyattii waan hin furreef dura sadarkaa yaaliidhaan ilaalamuu qabas jedhan.

Itti-aanaan Ministeera Odeeffannoo Obbo Hadzidee kun dursamee mariyatameera jechuudhaan yaada isaan amma dhiheessan kanaan "akkan duuba ilaalu" na taasise jedhan.

Ta'us garuu "Karri keenya ammas taanaan mariidhaafi keessatti qooda fudhachuudhaaf banaadha," jedhan.

Sagantaan kun yeroo darbe sagalee deeggarsaa 102 kan mormii ammoo 58 erga mirkanaa'ee booda bara dhufu akka hojiirra oolu karoorri qabameeras jedhan.

Kaampaaniin US, Zipline International Inc jedhamu maallaqa dolaara miliyoona 12 kaffalameefii pirojektii kana waggoota afuriif gaggeessa.

Miseensi mana maree paartii Mormituu Obbo Cassiel Ato Forson akka jedhanitti mootummaan waliigaltee "gara malee badaa ta'e" Zipline waliin taasiseera.

Gabaasaan BBC Favour Nunoo Gaanaa keessa jiru kan jedhu biyyattiin bara kanatti ambulaansota uummata miliyoona 29 ta'u kan tajaajila ambulaansota 55 qofaa akka qabdu gabaafameera.

Akka inni jedhutti kutaa hawaasaa dhimma kana irratti akka haaran kan taasises rakkoowwan seektara fayyaa keessa jiru waliin yeroo ilaalamu sagantaan dirooniiwwan kun sirrii miti.

Tajaajila fayyaa keessatti muuxannoon Ruwaandaan diroonii fayyadamuun namoota sagantaa diroonii Gaanaa kana deggeraniin akka fakkeenyaatti ka'a jedha gabaasaan BBC, garuu warri qeeqan ammas Ruwaandaan yeroo diroonii hojiirra oolchitu sirna kunuunsa fayyaa baayyee gaarii ta'e qabdi ture jedhu.

Itoophiyaattis dirooniin dhiiga dhaabbileen fayyaa fageenyarra jiraniif akka geessitu jedhamuun waliin ta'insa Ministeera Fayyaan deggeramee hojjiirra ooluudhaaf yaalamaa jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata