Sa'uudiin 'jiddu-galtummaa' Ameerikaa balaaleffatte

Donaald Tiraamp fi Mohaammad Biin Salmaan Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Donaald Tiraamp fi Mohaammad Biin Salmaan

Ameerikaan waraanaa Yaman Sa'uudiin durfamuuf gargaarsa kennaa turte dhaabuufi ajjeechaa gaazexeessaa Jamaal Kashoogjiif ilma mootii Sa'uudii gaafatamaa gochuu ishee Sa'uudii Arabiyaan balaaleffatte.

Manni maree Ameerikaa wal-gahii Kamisa darbe irratti deeggarsa kana dhaabuufi ajjeechaa Jamaal Kashoogjiif ilma mootii Sa'uudii gaafatama kan taasisu wixinee seeraa tume.

Ministeerri haajaa alaa Sa'uudii murtee "himata dhugaa hin taane" irratti bu'ureffachuun "jidduu galuu"dha jedhe.

Murteen seeneetiin Ameerikaa Kamisa dabarse kun mallattoodhumaaf malee seera ta'ee hojiirra ooluun isaa shakkisiisaadha.

Garuu hariiroo Ameerikaan Sa'uudii waliin qabdu ilaalchise seera baastonni Ameerikaa obsa fixachuu isaanii pireezidanti Tiraampitti mul'iseera.

Sa'uudii Arabiyaan maal jette?

Ibsa gama Ejensii Pireesii biyyattiin baheen, Ministeerri Haajaa Alaa Sa'udii: "Murtee seneetii Ameerikaa miilanaa Sa'uudiin cimsite balaaleffatti" jedhe.

"Murtee himata dhugaa hin taane irratti bu'uureffateefi dhimma keessoo biyyattii irratti jidduu galuudha" jedheera.

Ibsa Sauudiin baaste kanarratti Ameerikaan arma dura deebii hin kennine.

Seneetiin Ameerikaa murtee maalii dabarse?

Wixineen seeraa seneetiin Ameerikaa Kamisa darbe tume loltooti Ameerikaa waraana Yaman keessatti qooda fudhataa jiran marti biyyattii gadi dhiisanii akka bahan kan jedhudha.

Murteen kun loltoota warra amantaa Islaamaa mankaraarsan lolaa jiran hin dabalatu.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Waraanni waggoota afuriif ture Yaman daran miidhe

Gama biraan wixinee seeraa ajeechaa gaazexeessaa Jamaal Kashoogjiif ilma mooticha gaafatamaa taasisuufi kanneen itti gaafataman hunda biyyattiin seeratti akka dhiyeessitu gaafatu sagalee guutuun dabarsee jira.

Ji'a darbe xiyyaarota46580264 waraanaa Sa'uudiif bobaa'aa guutuu diddee turte Ameerikaan, wixineen seeraa kun hojiirra oollaan gochi kun deebi'ee akka hin eegalle taasisa.

Wixineen kun seera ta'uu danda'aa?

Pireezidant Donaald Tiraamp aangoo pirezidantummaa qabaniin murtee kana akka kuffisan dhaadataniiru. Wixineen kun mana maree bakka bu'ootaatti dhiyaachuun isaas shakkisiisaadha.

Garuu filannoo walakkeessaa darbe irratti mana maree bakka bu'ootaa keessatti olaantummaa kan argatan diimokiraatonni Amajjii dhufu wayita mana maricha dhuunfatan wixinee kana raggaasisuu danda'u.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata