Ameerikaatti haati mucaanshee jalaa dhukkubsate du'uuf yeroo jedhu carraa ijaan arguu dhorkamte

Mucaafi abbaa Image copyright CBS
Goodayyaa suuraa Daa'imni kun lubbuun badaa hin turu kanaaf haadha isaa dafee arguu qaba jedhu maatiinsaa.

Sababa uggura lammileen Yaman Ameerikaa akka hin gallee jedhuun haadhi daa'imashee Kaaliforniyaatti du'uuf jedhu akka hin agarreef dhorkamte jedhu maatiin.

Daa'imni umuriinsaa waggaa lamaa, Abdullaah Hassaan dhukubaa sammuu waliin waan dhalateef lubbuun turuu hin danda'u jedhu ogeessoti fayyaa.

Maashiniin lubbuu isaa tursu hojii isaa utuu hin dhaabiin, yeroo dhumaaf haadhi isaa arguuni barbaaddi jedhu.

Sababa uggura imalaa bulchiinsa Tiraampiin, harmeen isaa arguuni dadhabde jechuun abbaan daa'ima kanaa komateera.

Abdullaah fi abbaan isaa Yamanitti yoo dhalataniyyuu, lammummaan isaani kan Ameerikaadha.

"Kan isheen hawwitu yeroo dhumaaf harka mucaashee qabachuu dha," jechuun abbaan daa'ima kanaa, Alii Hassaan, 22, Dilbata gaazexaa 'San Francisco Chronicle' jedhamutti dubbateera.

Yoo biyya haatisaa amma jirtu Masir yoo geeffame daa'imni kun du'uu danda'a jedha.

Image copyright CBS

Yeroo ammatti, haati warraan Hassaan, Shaima Swileh, atattamaan gara Ameerikaatti imaluuf buulchinsa mootummaa Ameerikaa irraa gargaarsa gafachuutti jirti.

Daa'iima ji'a saddeet ta'ee utuu jiru, Abdullaah, maatii isaa waliin waraana Yaman baqatanii Kaayiroo galan.

Haati isaa waliin yeroo booda hin dhufti jedhee yaaduun, ji'a sadii dura, wal'aansa akka argatuuf ilma isaa gara Ameerikaa geesse.

Bulchiinsa Tiraampi jalatti Yaman biyyoota lammiileen isaanii akka Ameerikaa hin galleef dhorkaman keessaa ishee tokkodha.

Kanaaf abban daa'ima kanaas Tiraampi al takkaaf haati mucaa koo dhuftee akka ijaan argituuf harka isaa dhorkinsicha irraa osoo ol kaase jechuun yaadasaa ibseera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata