Haati mucaashee du'uuf jedhu arguuf viisaa Ameerikaa argatte

Abdullah Hassan Image copyright CBS

Daa'imashee Kaaliforniyaatti du'uuf jedhu akka agartuuf harmeen lammii Yaman eeyyama Ameerikaa galuu argatte jedhu aangaa'ooti.

Shaima Swileh, yeroo ammaatti Giibxii kan jiraattuu, sababa bulchiinsa Tiraampiin Ameerikaa akka hin galleef dhorkamte turte.

Mucaan ishee waggaa lamaa, Abdullaah Hassaan, dhukuba sammuu waliin waan dhalateef ogeessoti fayyaa lubbuun isaa hin turu jedhu.

Eeyyaamni akka haarmee kanaaf laatamuuf hawaasa irra dhibbaan guddaa mootummaarra gahe.

Aadde Swileh Roobii galgala Saan Firaansiskoo galtee mucaa isheerraa maashiniin lubbuu dheeressu utuu hin buqqifamiin argitiin jedhamee egaama jedhuun Mannii Maree Hariiroo Islamummaa Maeerikaa (CAIR) dubbateera.

"Kun jireenyaakoo keessaatti guyyaa ani hedduu itti gammadedha," jedha abbaan Abdullaah, Ali Hassaan, 22, 'CIAR' waliin haasaa taasiseen.

Maatii kana deeggaruun xalayootiin kumaan lakkaa'aman karaa midiyaa hawaasummaa hawasaarraafi miseensota mana maree irraa gara aangaa'ootaatti ergamaniiru jedha CAIR.

"Harmeen kun yeroo dhumaaf mucaashee haammatte dhungachuuf carraa waan argatteef baayyee gammanneerra," jechuun Saacrementootti abbaan alangaa CAIR, Saad Sweilem dubbataniiru

"Haawaasa irra deeggarsi cimaa maatii kanaaf dhufe ajaa'ibsiisaadha."

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata