Maanguddoon du'asaa dura daa'ima ollaasaaf kennaa waggaa 14'f ta'u kenne

kuusaa kennaa Image copyright Owen Williams

Maanguddoon umurii ganna 80 lammii Ingilaandi tokko ayyaana dhalachuu Iyyasuus Kiristoos sababeeffachuun daa'ima ollaasaani jiraattuuf kennaa waggaa 14f ta'u kennan.

Maatiin daa'ima kanaa Oweenifi Caroolayin Wiiliyaams waliin ollummaan waggaa lamaaf jiraachaa ture.

Daa'imasaanii umurii lamaa Kaadi jedhamtu nii jaalataan ture jedhu maatiin.

Manguddoon ganna 80 Keen jedhamu dhiyeenya kana kan boqote yoo ta'u erga boqote booda intallisaa balbala mana warra Wiiliyaams rukuttee keenna inni qopheesse kenniteef.

"Jooniyyaa pilaastikii guddaa tokkoo qabattee turte. Anoo koosii naaf gati naan jechuufi jedheen yaade," jedha Obbo Wiiliyaams

"Garuu kun kennaa abbaan ishee ayyaana guyyaa dhaloota Iyyasuus Kiristoosiif akka ta'uuf Kaadiif bitee qopheesedha nan jette."

Image copyright Owen Williams
Goodayyaa suuraa Kaadi, umurii lama, waggaa 14f kennaa bantu qabdi

"Ol fuudhe yeroon galu haati warraakoo harmeeshee Ayerlaand jirtu waliin vidiyoon haasa'aa turte."

"Yeroon itti himu, haati warraakoo boo'uu jalqabde, ani boo'uun jalqabe, amaatiin koos boo'uu jalqabde" jedha.

"Miira ture ibsuuf hin cima sababiinsaa wanta tasa hin yaadamnedha. Yeroo ammamiif akkanni walitti qabaa ture hin beeku, waggaa lamaan darbaniif haa ta'uu ykn gara dhuma jireenyasaatti ta'uusaa hin beeku."

Keennaa sana keessa tokkoo banaanii kitaaba akka ta'ee baruun ala kennaa maramanii jiran kaan maal akka ta'an akka hin beekne Obbo Wiiliyaams dubbatniiru.

"Kitaaboti akka jiran ni beeksisa tarii horgoggee (ashaanguliitiin) lalaffaa sadii ykn afur keessa jiru natti fakkaata," jedha dabaluun.

Obbo Keen hojiisaa daaktuu laga gadi faagoo irraa soorama kan ba'eefi nama amala baay'ee nama hawwatuufi bohaarsu kan qabu akka ture Obbo Wiiliyaams ni dubbata.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata