Muusaa Manziinii: Osoo sammuun isaa baqaqsamee yaalamuu nama gitaara taphatu

manziinii
Ibsa waa'ee suuraa,

Muusa Manzinii ogeessa muuziqaa gosa Jaaz jedhamuuti

Ogeessi gosa muuziqaa Jaaz lammii Afrikaa Kibbaa osoo ogeessonni sammuu isaa baqaqsanii yaalanii gitaara taphataa ture yeroo gabaabaa keessatti bayyaanachaa jira.

Muusaa Manziinii tajaajila baqaqsanii yaaluu sammuu isaa keessaa xannacha baasuuf sa'a jahaaf taasifame irratti gitaara taphachaa ture.

Kunis dandeettii qubasaa sochoosee gitaara taphachuu danda'u isaa tursiisuufi jedhameera.

''Murtoon kun ogummaa koo kan gidduu galeessa godhatedha,'' jechuun ogeessi muuziqaa fi barsiisaan yuunivarsiiti kun dubbate.

Adeemsichi kan raawwate hospitaala Chiif Albert magaala Darbaan jiruttidha.

Wal'aansichi kan kennameef torban darbe ogeessota ispeeshalistii narviin yoo tahu, erga bara 2006 as dhibeen xannachaa kun narvii isaa waliin akka wal qabatee ture hima.

Dr Eniker qoricha guutummaatti hadoochu fayyadamuu irra xiqqoo akka of beekutti dammaqee wal'aansa baqaqasanii yaaluu hojjechuun balaa sammuurra gahu xiqqeessa jedhu.

Haala kanaan osoo xannacha sana hin baasiin kutaalee sammuu sakatta'uu dandeenya jedhan.

Ogeessonni kunneen laamsha'uu qaamaa ykn hojii dhaabuu kutaa sammuu kan sochii fedha namaa to'atuu xiqqeessuuf akka tooftaa kana fayyadamanis himaniiru.

Muusaa Maanziinii yaala argateef galata erga galcheen booda "ogeessotni fayyaa keenya galata isaaniif malu argataniiru jedhee jin yaadu" jedha.

Guutummaatti gaafa fayyus akka gara waltajjiitti deebi'uu barbaadu himeera.