Yaanzyi Paalaas: Diraamaa addunyaa kanarratti baay'inaan 'Google' godhame

Wiin Yingiloo

Madda suuraa, IQiyi

Ibsa waa'ee suuraa,

Seenichi qooddattuu dubartii gootaa irratti xiyyeefata.

Jaalala qaba, akkasumas jibba. Koraafi haaloo bahumsa. Finciltoota farra baataniifi ajjeechaa daa'immanii.

Bara kana keessa Chaayinaa keessatti 'Google' yeroo baay'ee yoo uggurameyyuu diraamaan Chaayinaa televizyinii 'Yaanzyi Paalaas' jedhamu bara 2018tti akka adduyaatti 'Google' godhamuun 1ffaa taheera.

Qorannoon xiinxala Google akka agarsiisutti diraamichi biyyoota kan akka Singaapoor, Maalezyiyaa,Biraaniifi Hoong Koongi irraati daawwattoota kan hawwate.

Jaalatamummaan diraamichaa Chaayinaa keessattillee wal-fakkaataa dha.

Diraamaan walitti fufaan kuni toora televizyinii iQiyi fi Netflix jedhaman irratti otoo buufatoota TV biyya keessaa hin qaqqabiin al biiliyoona 15 tamsa'eera.

Chaayinaan alatti gabaa 70 caalu harkiseera. GuyyootA 39f walitti aansee ilaalamuun sadarkaa duraarra jira.

Diraamaan Yaanzyi Paalaas kutaa 70 kan qabu yoo tahu bara 1700 keessa qabsoo aangoo sanyoowwan mootii Qiyaanlog gidduutti taasifamu seenessa.

Qooddattuun gooban-galeettiin lasoo yoo taatu dubartoota jiran keessaa ol mul'achuu jalqabde , mooticharraas jaalalafi kabaja argatte.

Madda suuraa, Google

Ibsa waa'ee suuraa,

Yaanzyi Paalaas, diraamaa Chaayinaa baay'inaan bara 2018 'Google' godhame

Yaadni ijoo diraamichaa seenaa beekamaa 'Siindareellaa' fi 'Queen Elizabeth II' waliin wal-fakkaata. Garuu addaafi achi hafee kan hin qabne tahuun bara kana bashannana tolcheera.

Diraamaa dubaraantummaa(feminist) leellisan fakkaata

Gootni diraamichaa Wii Yiingiloo akka qooddattoota dubartootaa Chaayinaa durii dandeessuu, booji'amtuufi cabduu miti.

Seenichi seenaa dhugaa haadha warraa mootii Qiyaanloong irraa kan ka'u yoo tahu, qooddattuun diraamichaa Yiingiloon sanyii warra Haani dha.

Bulchiinsi Qiyaanloong sanyii warra Maanchuriyaaniifi warra Haanin kan cunqursu dha.

Qaroo, jabduufi ija jabaattuu tahuunshee taayitaa haadha waarraummaa bulchiinsichaa isheef argamsise.

Sanyii warra Haan kuni aangoo guddaa dha.

''Yingloo diraamicha keessatti waan jettu keessaa, '' Ani Wii Yingiloo aariin qaba. Eenyuyyuu asiifi achi nan oofu. Uumama kooti.''

Madda suuraa, IQiyi

Ibsa waa'ee suuraa,

Wii Yingloo hojjettuu masaraa taatee jalqabdee boodarra giiftii taate.

Diraamichi yaada dubaraantummaa qabaachuun isa boodan dhufe dha.

Diraamaan Chaayinaa seenaa mootii dubartii himu diraamaawwan waa'ee moototaa seenessan hunda caalera.